Phản hồi của sinh viên Sư phạm Toán học Trường Đại học Cần Thơ về các hoạt động kiến tập sư phạm ở trường phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thảo Trúc Trường Đại học Cần Thơ
  • Trịnh Thị Hương Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

Pedagogical observation is a compulsory module of the specialized knowledge block in the teacher training program of Can Tho University. Accordingly, third-year students are required to go to high school to observe, learn and participate in educational activities in the school to accumulate knowledge and professional experience. This article presents the research results on the feedback of students majoring in Mathematical Pedagogy on the impact of these observational activities on their career skills after becoming an apprentice. The survey results showed that the observational pedagogical activities positively impacted students' career skills and, at the same time, reflected the difficulties they encountered in the classroom-training process. From the results of this survey, the article recommends some solutions regarding the organization of the observational pedagogical tasks to promote students’ professional development.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2003). Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy.

Fullerton, H. (2003). Observation of teaching. In A handbook for teaching and learning in higher education (pp. 212-224). Routledge.

Hoàng Thế Hải, Lê Thị Hiền (2022). Đánh giá của sinh viên đối với các yếu tố liên quan đến chất lượng thực tập sư phạm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 20, 28-32.

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. Đề cương chi tiết học phần. https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html

Lê Phước Lộc, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Bắc Lý, Nguyễn Phú Lộc, Đặng Thị Mai Khuê, Bùi Thị Mùi (2007). Cẩm nang thực hành sư phạm. Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Kim Thản, Hồ Hải Thuỵ, Nguyễn Đức Cương (2005). Từ điển tiếng Việt. NXB Văn hoá Sài Gòn.

Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Lâm (2020). Thực trạng và giải pháp tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Vật lí tại trường Đại học Tây Bắc. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Bắc, 17, 97-102.

Phạm Thị Thanh (2017). Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức thực tập sư phạm cho sinh viên tại trường phổ thông thực hành. Tạp chí Khoa học giáo dục, 140, 116-118.

Phan Thị Thu Nga (2015). Phản hồi của sinh viên ngành giảng dạy tiếng Anh sau khi hoàn thành kiến tập sư phạm tại các trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 10(1), 40-53.

Yiend, J., Weller, S., & Kinchin, I. (2014). Peer observation of teaching: The interaction between peer review and developmental models of practice. Journal of Further and Higher Education, 38(4), 465-484.

Tải xuống

Đã Xuất bản

04.06.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. T., & Trịnh , T. H. (2023). Phản hồi của sinh viên Sư phạm Toán học Trường Đại học Cần Thơ về các hoạt động kiến tập sư phạm ở trường phổ thông . Tạp Chí Giáo dục, 23(11), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/783

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả