Thực trạng và giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm non Thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • Lữ Hùng Minh Trường Đại học Cần Thơ
  • Trịnh Thị Lan Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Trịnh Thị Hương Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

5-6 years of age are considered “the golden age” in language development because this is the transition period from playing as the main activity in preschool to learning activities in primary schools. In order to establish a solid knowledge foundation as well as develop necessary language skills for children to enter grade one, it is extremely necessary to promote language development for children of this age in preschools. This is also in line with the current educational transformation toward competency-based approach. On this basis, the study focuses on investigating the actual situation of language development for 5-6 year old children in Can Tho city. Subsequently, the study points out the causes and proposes some solutions to improve educational activities for language development for 5-6 year old children before entering grade one.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 ban hành Chương trình giáo dục mầm non.

Lã Thị Bắc Lý (2017). Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 32-35.

Loniza, A. F., Saad, A., & Mustafa, M. C. (2018). The effectiveness of digital storytelling on language listening comprehension of kindergarten pupils. The International Journal of Multimedia & Its Applications (IJMA), 10(6), 131-141.

Mai Thị Nguyệt Nga, Nguyễn Thị Thanh Bình (2014). Thực trạng hình thành kĩ năng tiền đọc viết cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại Bến Cát, Bình Dương. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Văn Hiến, 5, 91-99.

Nguyễn Cẩm Giang (2017). Sử dụng truyện tranh trong việc phát triển khả năng tiền đọc viết cho trẻ 5-6 tuổi. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 8, 115-117.

Nguyễn Thị Hải Thanh (2017). Phát triển khả năng tiền đọc, viết cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động trải nghiệm với sách. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 46-48; 132.

Trần Nguyễn Nguyên Hân (2016). Xu hướng phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non trên thế giới. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 10(88), 141-151.

Wahyuni, S., Suharni, S., & Retanida, R. (2020). Storytelling method using big book to improve children's listening skill. Journal of Early Childhood Care and Education, 3(1), 49-61.

Yaacob, A., & Pinter, A. (2008). Exploring the effectiveness of using big books in teaching primary English in Malaysian classrooms. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 5, 1-20.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Lữ , H. M., Trịnh , T. L., & Trịnh , T. H. (2023). Thực trạng và giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi tại một số trường mầm non Thành phố Cần Thơ . Tạp Chí Giáo dục, 22(23), 42–47. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/605

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả