Thiết kế tình huống dạy học khái niệm “Hai vectơ bằng nhau” (Hình học 10) theo hướng phát triển năng lực tư duy

Các tác giả

  • Trần Tấn Minh Trường THCS&THPT Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
  • Nguyễn Dương Hoàng Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Mathematical thinking and reasoning competencies are among the core mathematical competencies to form and develop in high school students. Therefore, in order to develop the competencies, it’s important for teachers to create appropriate teaching situations, with a connection between mathematics and practice and other subjects. This study proposes a process to design situations for teaching Mathematics in order to develop students' mathematical thinking and reasoning capacities. The proposed process was illustrated through the case design of teaching the concept of “Two equal vectors” (Geometry 10). Designing teaching situations to develop students’ mathematical thinking and reasoning abilities not only helps improve their Mathematics learning efficiency but also highlights the connection between mathematics and reality and other subjects, thereby enhancing students’ interest in learning and conscious application of the learnt knowledge into practice.

Tài liệu tham khảo

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2016). Lí luận dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Đức Thái (chủ biên, 2020). Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Phê, Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hòa (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Thanh Hưng (2019). Rèn luyện thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học chương “Tứ giác” (Toán 8) ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 184-187.

Phan Trọng Ngọ (2005). Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trần Thị Thu Huệ (2012). Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học hóa vô cơ. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Tremblay, D. (2002). The Competency - Based Approach: Helping learners become autonomous. In Adult Education - A Lifelong Journey.

Tải xuống

Đã Xuất bản

22.12.2022

Cách trích dẫn

Trần , T. M., & Nguyễn , D. H. (2022). Thiết kế tình huống dạy học khái niệm “Hai vectơ bằng nhau” (Hình học 10) theo hướng phát triển năng lực tư duy . Tạp Chí Giáo dục, 22(18), 7–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/524

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả