Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Dãy số - cấp số cộng - cấp số nhân” (Đại số và giải tích 11)

Các tác giả

  • Nguyễn Dương Hoàng Trường Đại học Đồng Tháp
  • Nguyễn Hiếu Nhi Trường THPT Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Tóm tắt

In our country, Mathematical modeling competence has been included in the General Education Program in Mathematics since 2018. Therefore, mathematical modeling competence needs to be focused to develop for students in teaching  Maths. The article presents the concept of competence, mathematical model, mathematical modeling and mathematical modeling competence, which is the basis for proposing some measures to develop mathematical modeling competence for students in teaching the topic “Number series - additive - exponential” (Algebra and Calculus 11). Teachers need to coordinate the implementation of the measures so that the process of developing mathematical modeling competence for students is most effective. With that approach in teaching topics with specific content in the Math curriculum in high schools, it will gradually contribute to the implementation of a fundamental and comprehensive reform of Vietnamese education.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Blum, W. & Niss, M. (1991). Applied Mathematical Problem Solving, Modelling, Applications, and Links to Other Subjects - State Trends and Issues in Mathematics Instruction. Educational Studies in Mathematics, 22, 37-68.

Denys Tremblay (2002). The Competency - Based Approach: Helping learning become autonomous. In adult Education - A Lifelong Journey.

Đỗ Thị Thanh (2020). Dạy học giải bài toán xác suất nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho sinh viên khối ngành Kĩ thuật Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 131-137.

Edwards, D. & Hamson, M. (2001). Guide to mathematical modelling. Basingstoke: Palgrave.

Hoàng Phê (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lê Thị Hoài Châu, Nguyễn Thị Nhân (2019). Đánh giá năng lực mô hình hóa của học sinh trong dạy học chủ đề “Tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số” ở lớp 12. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 12, 891-906.

Maab, K. (2006). What are modelling compentencies? ZDM Mathematics Education, 38(2), 113-142.

Phạm Thị Diệu Thùy, Dương Thị Hà (2018). Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học giải toán bằng cách lập phương trình. Tạp chí Giáo dục, 422, 31-34.

Trần Vui (2014). Giải quyết vấn đề thực tế trong dạy học Toán. NXB Đại học Huế.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.10.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , D. H., & Nguyễn , H. N. (2021). Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Dãy số - cấp số cộng - cấp số nhân” (Đại số và giải tích 11). Tạp Chí Giáo dục, 512(2), 7–10. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/248

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.