Một số sai lầm thường gặp của học sinh trong dạy học chủ đề “Phương trình - bất phương trình” (Đại số 10) ở trường trung học phổ thông

Các tác giả

  • Lê Văn Giàu Học viên cao học K27, Trường Đại học Cần Thơ
  • Nguyễn Dương Hoàng Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

In the process of teaching Mathematics, helping students realise and rectify mistakes would create favorable conditions for them to inculcate learnt knowledge and apply it to solve new problems, avoid making mistakes. This study points out some common mistakes of students in learning the topic "Equations - Inequalities" (Algebra 10), and also proposes some suggestions for them to rectify those mistakes. Then, the author proposes some recommendations for teachers to help students improve their ability to detect and correct their mistakes. Teachers need to understand the causes of students' mistakes to come up with appropriate measures and teaching methods to help them correct mistakes effectively.

Tài liệu tham khảo

Bessot, A., Comiti, C., Lê Thị Hoài Châu, Lê Văn Tiến (2009). Những yếu tố cơ bản của didactic Toán. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đinh Hải Tâm, Nguyễn Văn Thà (2018). Phân tích và sửa chữa những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải bài tập chương “Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số” (Giải tích 12). Tạp chí Giáo dục, 427, 23-26.

Dương Hữu Tòng (2017). Dự đoán và giải thích nguyên nhân sai lầm của học sinh khi học chủ đề phân số dưới ngôn ngữ của didactic toán. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 37, 130-139.

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Hoàng Thị Ngọc Ánh, Đỗ Thị Trinh (2019). Khắc phục sai lầm trong giải toán xác suất cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 446, 34-37.

Hodes, E., Nolting, P. (1998). Winning at Mathematics?. SBCC Mathematics Department, Academic Succes Press.

Lê Bình Dương, Nguyễn Thị Hậu (2019). Một số sai lầm thường gặp của sinh viên trong dạy học Xác suất thống kê ở các trường đại học. Tạp chí Giáo dục, 468, 38-42; 32.

Nguyễn Thị Quyên (2017). Một số sai lầm thường gặp của học sinh lớp 9 khi giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 197-200.

Polya, G. (1997). Giải bài toán như thế nào?. NXB Giáo dục.

Stoliar, A. A. (1969). Giáo dục học toán học. NXB Giáo dục Minsk.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Lê , V. G., & Nguyễn , D. H. (2022). Một số sai lầm thường gặp của học sinh trong dạy học chủ đề “Phương trình - bất phương trình” (Đại số 10) ở trường trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 22(5), 26–30. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/360

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả