Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học giải các bài toán thực tiễn (Toán 9)

Các tác giả

  • Nguyễn Dương Hoàng Trường Đại học Đồng Tháp
  • Trần Nguyễn Minh Đăng Trường THCS Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Tóm tắt

According to the 2018 General Education Program for Mathematics, mathematical competence includes the following components: mathematical thinking and reasoning competence; mathematical modeling competence; problem solving competence; mathematical communication competence; competence to use tools and means of learning mathematics. In the current process of teaching Mathematics, the development of mathematical competence in general and the competence of mathematical modeling in particular contributes to improving the quality of mathematics teaching, meeting the current educational innovation goals. The study proposes a number of measures to contribute to the development of students' mathematical modeling capacity in teaching practical problems solving in grade 9. The measures were presented independently, but it is necessary for teachers to integrate these solutions with coordination and continuity in the process of teaching Mathematics to achieve high efficiency.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Thị Thanh (2020). Dạy học giải bài toán Xác suất nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho sinh viên khối ngành Kĩ thuật Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 131-137.

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lê Thị Hoài Châu (2014). Mô hình hóa trong dạy học khái niệm đạo hàm. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 65, 5-17.

Nguyễn Danh Nam (2016). Phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. NXB Đại học Thái Nguyên.

OECD (2003). The PISA 2003 Assessment Framework - Mathematics. Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills.

Trần Vui (2014). Giải quyết vấn đề thực tế trong dạy học Toán. NXB Đại học Huế.

Xviregiev, I. U. (1988). Các mô hình Toán học trong sinh thái học. Toán học trong hệ sinh thái (Bùi Văn Thanh dịch). NXB Khoa học và Kĩ thuật.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , D. H., & Trần , N. M. Đăng. (2023). Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học giải các bài toán thực tiễn (Toán 9). Tạp Chí Giáo dục, 23(14), 18–22. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/822

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.