Sử dụng “điểm kinh nghiệm” trong dạy học môn Toán nhằm phát huy tính tích cực học tập cho học sinh

Các tác giả

  • Huỳnh Phú Sĩ Học viên cao học K10, Trường Đại học Đồng Tháp
  • Nguyễn Dương Hoàng Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

The goal of education today is not only to impart knowledge and skills, but also to develop qualities and abilities for students. In particular, reforming the form of testing and evaluation towards the approach of teaching mathematics in high schools is necessary to meet the requirements of educational innovation. The study proposes a form of assessing students' learning outcomes through the use of “experience points” to stimulate learning interest and promote active participation of students in learning activities, ensuring the differentiation of learners and pedagogy. Next, the process of calculating experience points in teaching Mathematics and illustrating this process in teaching the topic “Integral” (Math 12) is presented. From the teaching practice, we found that the use of experience points in teaching Mathematics is initially feasible, bringing positive effects, helping students to actively and enthusiastically participate in the construction of the lesson; thereafter, teaching effectiveness also improves.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2008). Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Đỗ Đức Thái (chủ biên, 2020). Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Bá Kim (2006). Phương pháp dạy học môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Tiến Trung, Phạm Văn Nghĩa, Trần Công Thực (2018). Vận dụng quan điểm hoạt động trong dạy học môn Toán cho HS lớp 11 trung học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc. Tạp chí Giáo dục, 435, 33-39.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Huỳnh , P. S., & Nguyễn , D. H. (2023). Sử dụng “điểm kinh nghiệm” trong dạy học môn Toán nhằm phát huy tính tích cực học tập cho học sinh . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 75–78. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/982

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả