Dạy học sinh viên sư phạm Toán xây dựng dạng và phương pháp giải bài tập về tam giác đồng dạng dựa trên phân tích cấu trúc logic của một số định lí toán học

Các tác giả

  • Phạm Sỹ Nam Trường Đại học Sài Gòn
  • Hoa Ánh Tường Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

The congruent triangles content relates to various geometric and algebraic knowledge. One challenge for math pedagogical students in learning and preparing for teaching this content is connecting theorem knowledge to identifying exercises types and methods of solving exercises within this topic. This article presents two directions in teaching students of Mathematical pedagogy to construct different types and solutions to  congruent triangles exercises, namely: based on theorem logical structure and based on deductive method. The results  would help students recognize the basis of designing problem types and solutions, as well as the relationship with 7 congruent triangles theorems. It is believed that clarifying the relationship between theorems and problem types and solving methods would clarify the origin of the problem types and the solving methods for students, which would promote their interest in teaching theorems.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT)

Đỗ Đức Thái, Đỗ Đức Bình (2019). Về Hình học trực quan ở cấp trung học cơ sở trong chương trình môn Toán mới, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 64(4), 111-120.

Kuzniak, A. (2015). Understanding the nature of the geometric work through its development and its transformations. In S. J. Cho (Ed.), Selected Regular Lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education (pp. 1-15). Switzerland: Springer.

Kuzniak, A., & Richard, P. (2014). Spaces for mathematical work: Viewpoints and perspectives. RELIME, 17(4-1), 17-39.

Manturov, O. V., Xolnxev, I. K., Sorkin, I. I., & Fedin, N. G. (1977). Từ điển Toán học (Người dịch: Hoàng Hữu Như và Lê Đình Thịnh). NXB Khoa học và Kĩ thuật.

Nguyễn Bá Kim (2011). Phương pháp dạy học môn Toán (tái bản lần thứ sáu). NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Mạnh Chung (2011). Phát triển bài tập toán trong dạy học toán ở phổ thông nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 275, 39-40.

Phan Đức Chính (tổng chủ biên), Tôn Thân (chủ biên), Nguyễn Huy Đoan, Lê Văn Hồng, Trương Công Thành, Nguyễn Hữu Thảo (2011). Toán 8 (tập 2). NXB Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.02.2023

Cách trích dẫn

Phạm , S. N., & Hoa , Ánh T. (2023). Dạy học sinh viên sư phạm Toán xây dựng dạng và phương pháp giải bài tập về tam giác đồng dạng dựa trên phân tích cấu trúc logic của một số định lí toán học. Tạp Chí Giáo dục, 23(3), 12–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/637

Số

Chuyên mục

Các bài báo