Tổ chức dạy học dự án Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Các tác giả

  • Lê Thị Cẩm Tú Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Khoa Phòng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

Currently, educational innovation is an important factor to ensure the quality of training human resources of the country as well as sustainable national development. In addition, the common goal of all educational activities is to develop students' capacities in line with their strengths and aspirations, helping them to access different careers to prepare for the post-secondary education period ,or enter the world of work. This research study proposes a process of organizing project-based teaching in order to develop career-oriented competence for students and illustrates this process through organizing the project  entitled “Getting to know the mechanical industry - Tortoise car in Ha village” in teaching the “Mechanics” section (Physics 10). Choosing the project-based teaching organization in teaching Physics is a way to improve the effectiveness of Physics teaching in high schools and help students improve their career-oriented capacities.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Intel (2008). Chương trình dạy học của Intel - Khóa cơ bản. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Thị Duyên (2020). Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Markham, T., Larmer, J., & Ravitz, J. (2003). Project-Based Learning Handbook: A Guide to Standards Focused Project-Based Learning for Middle and High School Teachers. Novato, CA: Buck Institute for Education.

Nguyễn Đình Xuân, Trần Thị Minh Đức (2019). Định hướng nghề nghiệp của học sinh và sinh viên các trường ở Hà Nội. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ, mã số: B94.05.07.

Nguyễn Ngọc Bích (2017). Hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm toán thông qua dạy học theo dự án phần hình học cao cấp. Tạp chí Giáo dục, 381, 53-56.

Nguyễn Thị Kiều (2019). Dạy học các học phần “Phương pháp dạy học môn Toán tiểu học” theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên. Tạp chí Giáo dục, 452, 41-47.

Nguyễn Văn Hồng (chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hồng Tú (2019). Giáo trình tiếp cận các phương pháp dạy học trong dạy học Sinh học để phát triển năng lực học sinh. NXB Đại học Thái Nguyên.

Phạm Thị Nhạn (2019). Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Công nghệ 8 theo hình thức dạy học dự án. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 210-213; 219.

Schein, E. H. (1978). Career Dynamics. Matching Individual and Organizational Needs. Addison-Wesley Publishing Company, Boston.

Trần Trung, Chu Thị Hiền Nga (2019). Tổ chức dạy học dự án chủ đề “Cấp số cộng, cấp số nhân” gắn với thực tiễn cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng 5, 199-202.

Võ Thị Thiên Nga (2019). Quy trình dạy học dự án theo mô hình “Lớp học đảo ngược” cho sinh viên khoa Sư phạm tin học Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Tạp chí Giáo dục, 451, 24-27.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06.04.2023

Cách trích dẫn

Lê , T. C. T., & Nguyễn , K. P. (2023). Tổ chức dạy học dự án Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(7), 6–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/679

Số

Chuyên mục

Các bài báo