Sử dụng “Dạy học theo góc” nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học phần “Sinh vật và môi trường” (Sinh học 9)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Miên Trường Trung học cơ sở Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
  • Phạm Thị Hương Trường Đại học Vinh
  • Nguyễn Thị Hằng Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

The 2018 general education program has identified collaborative capacity as one of the core competencies that need to be formed and developed for students. Corner teaching is an active teaching method suitable for developing students' capacity, especially collaborative ability. In this article, we build a teaching process according to the angle of developing cooperative capacity for students in teaching the module: “Biology and the environment” (Biology 9). Through the proposed process of organizing teaching according to the proposed angle, teachers both improve the quality of subject teaching and develop collaborative capacity for students.

Tài liệu tham khảo

Đinh Quang Báo (chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Trần Thị Gái, Nguyễn Thị Việt Nga (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Sinh học - trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Đỗ Hương Trà (2011). Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Kolb, D. (1984) Experiential Learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Lê Thị Minh Hoa (2014). Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 343, 28-30.

Lê Thị Thu Hiền (2015). Đánh giá năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học ở trường trung học phổ thông.

Tạp chí Giáo dục, 360, 18-20.

Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng (2010). Dạy và học tích cực: Một số kĩ thuật và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Lâm Sung (2012). Phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo cho học sinh thông qua quy trình dạy học theo góc trong dạy học Vật lí. Tạp chí Giáo dục, 301, 51-52; 64.

Nguyễn Tuyết Nga (2010). Module phương pháp học theo góc. Dự án VVOB.

Nguyễn Thị Thu Hà (2018). Vận dụng dạy học theo góc trong dạy học phần “Môi trường và con người” ở Khoa Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Tạp chí Giáo dục, 430, 52-56.

Phan Thị Thanh Hội, Phạm Huyền Phương (2015). Rèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng - Sinh học 11 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 01, 88-97.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đã Xuất bản

05.08.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. M., Phạm , T. H., & Nguyễn , T. H. N. (2021). Sử dụng “Dạy học theo góc” nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học phần “Sinh vật và môi trường” (Sinh học 9). Tạp Chí Giáo dục, 507(1), 34–39. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/196

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>