Thiết kế và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 11

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hằng Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Trần Thị Thanh Huyền Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Hà Thị Thúy Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Phạm Thị Hương Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

Teaching and developing learners' competencies is the basic orientation of the General Education Program as well as the Biology Subject Program 2018. Experimental practice is a typical method in teaching and biological research, contributing to part of education, training students in a comprehensive way, helping to develop good qualities for learners. The article presents some tool concepts, design process and use of experimental exercises in teaching Biology 11 under the General Education Program of Biology 2018 to contribute to practice skills training, scientific thinking. The research results are useful documents for Biology teachers in high schools in implementing the new general education program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Coopersstock, F. I. (2009). General Relativistic Dynamics: Extending Einstein’s Legacy Throughout the Universe. Page 12. World Scientific. ISBN 9789814271165.

Devine, B. (2006). Fantastic realities: 49 mind journeys and a trip to Stockholm. Page 62. Wilczek, Frank. World Scientific. ISBN 9789812566492.

Griffith, W. T. (2001). The Physics of Everyday Phenomena: A Conceptual Introduction to Physics. Page 4. New York: McGraw-Hill Higher Education. ISBN 0072328371.

Lê Đình Trung, Nguyễn Đức Thành, Trịnh Nguyên Giao (2010). Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh học lớp 11. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Tiến Dũng (2007). Tác dụng của bài tập thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 01, 143-147.

Tôn Quang Cường, Phạm Kim Chung (2009). Rèn luyện kĩ năng dạy học thí nghiệm cho sinh viên sư phạm thuộc khối ngành Khoa học tự nhiên. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 25(1), 36-41.

Đã Xuất bản

05.08.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. N., Trần , T. T. H., Hà , T. T., & Phạm , T. H. (2021). Thiết kế và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 11 . Tạp Chí Giáo dục, 507(1), 40–44. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/197

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>