Thực trạng văn hóa chất lượng trong các trường trung học phổ thông công lập huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Đỗ Đình Thái Trường Đại học Sài Gòn
  • Ngô Ngọc Tuyết Trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Quality culture in high schools is receiving attention from educational managers and teachers; is one of the important elements that guide the development of educational quality in schools. The existence of a quality culture within the school promotes a quality educational environment, serving the best educational activities to enhance the position and reputation of the school and ensures satisfaction of stakeholders. The article presents the current situation of quality culture in public high schools in Hoc Mon district, Ho Chi Minh City from the opinions of 158 managers and teachers of 4 public high schools in the area assessed through five quality cultural elements including: academic environment, social environment, humanistic environment, cultural environment and natural environment. The research results will be the basis to help managers continue to improve implementation plans to improve and develop school quality culture in the current context.

Tài liệu tham khảo

Ahmed, S. M. (2008). Quality Culture, College of Engineering and Computing. Florida, USA: Florida International University.

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Đại học Quốc gia Hà Nội (2009). Sổ tay thực hiện các hướng dẫn đảm bảo chất lượng trong mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đỗ Đình Thái (2018). Mối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

European University Association (2006). Quality Culture in European Universities: A Bottom-up Approach. Report on the three rounds of the quality culture project 2002-2006. EUA Publication.

Lê Đức Ngọc (2008). Xây dựng văn hoá chất lượng tạo nội lực cho cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại chất lượng. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 36, 22-24.

Lê Đức Ngọc, Trịnh Thị Vũ Lê, Nguyễn Thị Ngọc Xuân (2012). Bàn về mô hình văn hóa chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Tạp chí Quản lí giáo dục, 34, 13-15. Trần Khánh Đức (2009). Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI. NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Ngọc Thêm (2001). Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

UNESCO (2001). UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Đỗ , Đình T., & Ngô, N. T. (2024). Thực trạng văn hóa chất lượng trong các trường trung học phổ thông công lập huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 219–224. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1587

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả