Khảo sát công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường trung học phổ thông công lập quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Quốc An Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đỗ Đình Thái Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

The quality of education has always been a matter of social concern because of its importance to the development of the country in general and education in particular. Education Accreditation is used as an effective tool to ensure and improve education quality. In particular, self-assessment is the first step, playing an essential role in laying the foundation for the following steps in the educational quality accreditation process. The article introduces the content and importance of self-assessment activities. It analyses the current situation of self-assessment in academic quality accreditation at public high schools in Go Vap district, Ho Chi Minh City. The research results will be the basis for proposing measures to improve the effectiveness of self-assessment in accrediting education quality in schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

Bộ GD-ĐT (2018b). Hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

Đỗ Đình Thái (2018). Mối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hoá chất lượng trong trường đại học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Lộc (2010). Lí luận về quản lí. NXB Đại học Sư phạm.

Phạm Thành Nghị (2013). Quản lí chất lượng giáo dục. NXB Khoa học xã hội.

Trần Kiểm (2014). Những vấn đề cơ bản của Khoa học Quản lí giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Trương Thị Hiền Hòa (2020). Thực trạng quản lí hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 34-4.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , Q. A., & Đỗ , Đình T. (2023). Khảo sát công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường trung học phổ thông công lập quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 287–292. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/920

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả