Một số biện pháp dạy học nói và nghe văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 10

Các tác giả

  • Lã Phương Thúy Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trần Thị Dung Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The General Education Curriculum in for Literature issued by Vietnam Ministry of Education and Training in 2018 pays special attention to training communication skills (reading, writing, speaking, and listening) for students. In fact, there have been many research works on effective methods to teach reading and writing, despite a limited amount of research on teaching speaking and listening. Therefore, the article proposes some measures to promote the effectiveness of teaching Vietnamese speaking and listening skills within the subject of Literature. Specifically, the study suggests the use of debate activities and information technology in teaching social argumentative speaking and listening skills for 10th graders to promote learners’ linguistic and communicative competencies for students. Besides, developing speaking and listening skills also means enhancing their  proactiveness, initiative and creativity in learning.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Ngọc Thống, Phạm Minh Diệu, Nguyễn Thành Thi (2007). Làm văn. NXB Đại học Sư phạm.

Grugeon, E., Hubbard, L., Smith, C. & Dawes, L. (2014). Teaching Speaking and Listening in the Primary School. In Teaching Speaking and Listening in the Primary School. David Fulton Publishers. https://doi.org/10.4324/9781315069425

Lã Phương Thúy (2019). Sử dụng công nghệ trong dạy học ngữ văn ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 458, 32-36.

Richard, J. C. (2008). Teaching Listening and Speaking From Theory to Practice. Cambridge University Press, 1-37.

Wallace, T., Stariba, W. E. & Walberg, H. J. (2004). Teaching Speaking, Listening and Writing, Educational Practices Series-14. International Academy of Education, 12-21.

Wilson, J., A. (1997). A program to develop the listening and speaking skills of children in a first. Eric, 1-2.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Lã , P. T., & Trần , T. D. (2023). Một số biện pháp dạy học nói và nghe văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 10. Tạp Chí Giáo dục, 22(23), 1–4. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/598

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả