Thực trạng phát triển văn hoá chất lượng trong các trường trung học phổ thông công lập huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Ngô Ngọc Tuyết Học viên cao học Khóa 21.1 Quản lí Giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn
  • Đỗ Đình Thái Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

Currently, in high schools, the development of quality culture is being paid attention to, and that is one of the important goals the schools aim for. Developing quality culture helps high schools establish a quality environment system, effectively serve educational activities and continuously improve to maintain and enhance the position and prestige of high schools. The article presents the development of quality culture in public high schools in Hoc Mon district, Ho Chi Minh City, from the opinions of 158 administrators and teachers at 4 public high schools in Hoc Mon district, Ho Chi Minh City. The obtained research results are an important practical basis, orienting public high schools in Hoc Mon district, Ho Chi Minh City, to propose better measures for developing school quality culture.

Tài liệu tham khảo

Đỗ Đình Thái (2015). Văn hoá chất lượng trong trường đại học: Các mô hình và loại hình. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 8(74), 129-139.

Đỗ Đình Thái (2018). Mối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hoá chất lượng trong trường đại học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

European University Association (2006). Quality Culture in European Universities: A Bottom-up Approach. Report on the three rounds of the quality culture project 2002-2006. EUA Publication.

Lê Đức Ngọc (2008). Xây dựng văn hoá chất lượng tạo nội lực cho cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại chất lượng. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 36, 22-24.

Nguyễn Thị Ngọc Phương, Đỗ Đình Thái (2019). Thực trạng phát triển văn hoá nhà trường ở trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 19, 98-103.

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Lê Đức Ngọc (2019). Tổng thuật một số nghiên cứu về văn hoá chất lượng ở trường đại học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 107-110.

Nguyễn Tiến Hùng (2022). Chu trình tổ chức cải tiến chất lượng liên tục “C-EPD” trong đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 9(18), 1-6.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Trần Ngọc Thêm (2001). Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

UNESCO (2001). UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Ngô , N. T., & Đỗ , Đình T. (2023). Thực trạng phát triển văn hoá chất lượng trong các trường trung học phổ thông công lập huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 302–306. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1033

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả