Quản lí nhà nước đối với tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và đề xuất

Các tác giả

  • Đinh Văn Thái Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Đức Ca Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

University autonomy in Vietnam has not really come into full play due to incomplete and inconsistent guidelines and policies of the State on university education. Autonomy, especially in the areas of financial management, system management, human resources, enrollment, facilities and infrastructure, still expose limitations. The transition from the State's management and control mechanism to State supervision is still slow. The inappropriate role of the State in university autonomy is manifested through the State’s excessive inference in the internal affairs of tertiary institutions; which even hinders the trend of university autonomy and the development of the university education institution itself. In this article, the authors present the current situation in State management of university education concerning university autonomy, thereby proposing some solutions to improve the role and efficiency in State management of this issue in Vietnam today.

Tài liệu tham khảo

Baker, D. P., & Wiseman, W. (2008). The worldwide transformation of higher education. Emerald Publishing.

Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT (2010). Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 về đổi mới quản lí giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ (2009). Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh và Vũ Văn Tảo (2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Bùi Minh Hiền (chủ biên), Vũ Ngọc Hải và Đặng Quốc Bảo (2014). Quản lí giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Chính phủ (2005). Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020.

Chính phủ (2006). Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Thủ tướng Chính phủ (2010). Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 về đổi mới quản lí giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Thủ tướng Chính phủ (2014). Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 ban hành Điều lệ trường đại học.

Tải xuống

Đã Xuất bản

02.10.2023

Cách trích dẫn

Đinh , V. T., & Nguyễn , Đức C. (2023). Quản lí nhà nước đối với tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và đề xuất. Tạp Chí Giáo dục, 23(19), 34–39. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1060

Số

Chuyên mục

Các bài báo