Xây dựng quy trình dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 theo phương pháp dạy học dựa trên dự án

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Giang Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Diệu Hiền Trường Tiểu học Minh Đạo, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Project-based teaching is an active teaching method in which students participate in projects to solve real problems. This research proposes a project-based teaching process with the topic “Humans and health” and the project “Actions for health” for third graders in the Natural and Social subject (2018). The pedagogical experiment reveals that applying the project-based teaching method formed and developed the students' ability to apply learned knowledge and skills  in real life. Also, the process of organizing project-based teaching was designed and applied in accordance with the content and practice of teaching, not only helping students master knowledge and practical skills, but also forming and developing competences to apply learned knowledge and skills to solve practical problems.

Tài liệu tham khảo

Bell, S., (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House, 83, 39-43.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Hoàng Anh Đức, Tô Thụy Diễm Quyên (2019). Học tập qua dự án. NXB Giáo dục Việt Nam.

Iwamoto, I., Hargis, J., & Voung, K. (2016) The effect of project-based learning on student performance: An action research study. International Journal for the Scholarship of Technology enhanced Learning, 2(1), 24-42.

Lê Đình Trung (chủ biên), Phan Thị Thanh Hội (2018). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thái Hưng, Nguyễn Thị Phương Vy (2020). Đề xuất khung đánh giá năng lực khoa học cho học sinh lớp 6 trong môn Khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, 483, 44-49.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.10.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. G., & Lê , T. D. H. (2023). Xây dựng quy trình dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 theo phương pháp dạy học dựa trên dự án. Tạp Chí Giáo dục, 23(20), 18–22. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1074

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả