Dạy học chủ đề “Chất” theo định hướng giáo dục STEM trong môn Khoa học lớp 4

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Giang Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tôn Kim Ngân Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

STEM education has been applied in many countries around the world, including Vietnam. In particular, STEM education fulfills the innovation requirements regarding learners’ competences development embedded in the 2018 General Education Program. Applying the theory of STEM education, the research proposes the teaching process for the topic ‘Substance’ in Science subject Grade 4 to develop students’ scientific competences. Teaching activities according to the STEM educational process are specified in two lesson plans under the topic of Substance in Science subject Grade 4. The experimental results show that the students were highly interested and actively performed the learning tasks in a creative way. Through the implementation of the learning tasks, the students developed the competence to learn about the surrounding natural world and the competence to apply learned knowledge and skills  in real life. This result proves that applying STEM education in teaching the substance topic in the Science subject grade 4 according to the designed process helped to develop scientific competences for the students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2016). Công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017.

Bộ GD-ĐT (2017). Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới. https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-trung-hoc

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình Giáo dục phổ thông môn Khoa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Lê Thái Hưng, Nguyễn Thị Phương Vy (2020). Đề xuất khung đánh giá năng lực khoa học cho học sinh lớp 6 trong môn Khoa học Tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, 483, 44-49.

Nguyễn Minh Giang, Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Lâm Hữu Phước, Tạ Hoàng Anh Khoa, Lê Thanh Trúc (2022). Vận dụng giáo dục STEAM trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thành Hải (2019). Giáo dục STEM: Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Nguyễn Thị Nga, Tăng Minh Dũng, Vũ Như Thư Hương, Lê Thái Bảo Thiên Trung, Nguyễn Lâm Hữu Phước (2020). Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở bậc tiểu học. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Wahono, B., Lin, P-L., & Chang, C-Y. (2020). Evidence of STEM enactment effectiveness in Asian student learning outcomes. International Journal of STEM Education.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. G., & Tôn , K. N. (2023). Dạy học chủ đề “Chất” theo định hướng giáo dục STEM trong môn Khoa học lớp 4 . Tạp Chí Giáo dục, 23(14), 23–28. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/823

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả