Xây dựng rubric đánh giá năng lực khoa học cho học sinh trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 2

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Giang Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Diệp Kiều My Trường Tiểu học Minh Đạo, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Innovation in assessing the quality and capacity of students is a mandatory requirement when implementing the 2018 General Education Program. The rubric is one of the useful and highly effective tools for both regular and periodic evaluation. Specifically, a rubric is a very suitable assessment tool when teaching Nature and Society subject Grade 2 to support the assessment of students' scientific competencies. The research proposes a process of developing assessment rubrics with 5 steps and designs 6 rubrics to assess scientific competence for students in Nature and Society subject Grade 2. The criteria in the devised rubrics are included based on the manifestations of each component of specific scientific competencies, general competencies and qualities formed in the lessons. The research results show that these rubrics are suitable for assessing students' competencies and qualities, and can be effectively applied in the practice of teaching Nature and Society subject Grade 2.

Tài liệu tham khảo

Andrade, H. L., Du, Y., & Wang, X. (2008). Putting rubrics to the test: The effect of a model, criteria generation, and rubric-referenced self-assessment on elementary school students’ writing. Educational Measurement: Issues and Practice, 27(2), 3-13.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Daniel, R. M., & David, H. A. (2017). The challenges of competence-based assessment in the educational field. Educ. Pesqui., São Paulo, 43(4), 1073-1086. https://doi.org/10.1590/S1678-4634201706164230

Deborah, A., & Kimberly, T. (2006). Feature Approaches to Biology Teaching and Learning. Rubrics: Tools for Making Learning Goals and Evaluation Criteria Explicit for Both Teachers and Learners. CBE - Life Sciences Education, 5, 197-203. https://doi.org/10.1187/cbe.06-06-0168

Hayton, G., & Wagner, Z. (1998). Performance assessment in vocational education and training. Australian and New Zealand Journal of Vocational Education Research, 6(1), 69-85.

Lê Thái Hưng, Nguyễn Thị Phương Vy (2020). Đề xuất khung đánh giá năng lực khoa học cho học sinh lớp 6 trong môn Khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, 483, 44-49.

OECD (1999). Measuring Student Knowledge and Skills. A New Framework for Assessment. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264173125-en

Tải xuống

Đã Xuất bản

04.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. G., & Diệp , K. M. (2023). Xây dựng rubric đánh giá năng lực khoa học cho học sinh trong môn Tự nhiên và xã hội lớp 2. Tạp Chí Giáo dục, 23(13), 23–28. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/809

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả