Tích hợp giáo dục phát triển bền vững trong chủ đề “Trái đất và bầu trời” môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 theo phương pháp dạy học dựa trên dự án

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Giang Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Ngọc Bích Trường Tiểu học, THCS, THPT EMASI Nam Long, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Sustainable development education is becoming a popular educational trend around the world, because it benefits not only students but also society and the environment. Therefore, applying the project-based teaching approach, this study has identified appropriate topics and contents to integrate sustainable development education through learning projects for grade 2 students. The research results have identified the requirements for designing projects and ideas for large projects that integrate education for sustainable development with 05 sub-topics of the Earth and Sky topic in the subject of Nature and Society 2. Through analyzing the experimental results of the 04 projects in the lesson “ natural disasters Prevention”, it is shown that the application of project-based teaching approach in the lesson is suitable, helping students develop the qualities and competencies required in the subject, while integrating creative problem-solving skills and developing commitment to participate in individual and collective activities responsibly and to ensure an environmentally sound future as the goal of sustainability education.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT và UNESCO (2017). Tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên và cán bộ giáo dục về bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học: Sống hài hòa với thiên nhiên. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249733_vie

Lê Thị Kiều Nhi, Nguyễn Trương Trưởng (2020). Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học “lập trình hướng đối tượng” cho sinh viên cao đẳng nghề Tin học ứng dụng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục, 474, 43-47.

Pauw, J. B., Gericke, N., Olsson. D., & Berglund, T. (2015). The Effectiveness of Education for Sustainable Development. Sustainability, 7(11), 15693-15717. https://doi.org/10.3390/su71115693

Thủ tướng Chính phủ (2017). Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương (2011). Dạy học dự án - từ lí luận đến thực tiễn. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 28, 3-12.

Vương Thị Ngọc Loan, Trần Thị Gái, Kiều Thị Kính (2020). Quy trình tích hợp giáo dục phát triển bền vững thông qua hoạt động trải nghiệm trong học phần “Môi trường và con người” ở bậc đại học. Tạp chí Giáo dục, 483, 50-54.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.11.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. G., & Nguyễn , T. N. B. (2023). Tích hợp giáo dục phát triển bền vững trong chủ đề “Trái đất và bầu trời” môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 theo phương pháp dạy học dựa trên dự án. Tạp Chí Giáo dục, 23(21), 18–23. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1090

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả