Thực trạng tích hợp giáo dục giới tính theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Giang Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đặng Nguyễn Hoài Thương Sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Thị Yến Nhi Sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Ngọc Khánh Nhi Sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Trúc Phương Sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Duy Đang Sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The strong psychological and physiological development of students today is the reason for promoting the inclusion of sex education content in primary school curricula, especially for the 2018 General Education program. Survey results on the current status of implementation and use of sex education materials in primary schools in Ho Chi Minh City show that the majority of teachers are clearly aware of the role and positive impact of sex education brought to students, but implementation is not consistent with awareness and belief that sex education should start from grade 1; three subjects suitable for integrating sex education are Ethics, Experiential Activities, Nature and Society. The main materials used by teachers for sex education are textbooks. In addition, teachers also select materials from different sources such as the internet, self-designed...; however, most have difficulty finding suitable resources to support the process of implementing sex education in primary schools. This is the practical basis for us to continue researching and building a website specializing in providing integrated sex education materials for elementary school students according to the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2006a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2006b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Đạo đức (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Hiền (2001). Từ điển giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

European Expert Group on Sexuality Education (2016). Sexuality education - what is it? Sex Education, 4, 427-431. https://doi.org/10.1080/14681811.2015.1100599

Lê Văn Tiến, Văng Thị Kim Cửu (2020). Tiếp cận tích hợp và tiếp cận liên môn trong lĩnh vực giáo dục. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 8, 1441-1451.

Ông Huy Thanh, Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Tấn Đạt (2021). Tình hình dậy thì và một số yếu tố liên quan đến dậy thì trước 11 tuổi ở học sinh nữ lớp 6 ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Cần Thơ năm 2020-2021. Tạp chí Y dược học Cần Thơ, 43, 74-81.

Nguyễn Minh Giang (2016). Thực trạng giáo dục giới tính ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 10, 161-168.

Nguyễn Minh Giang (2018). Dạy học tích hợp một số nội dung giáo dục giới tính cho học sinh lớp 3. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 15, 76-89.

Nguyễn Thị Phương Nhung, Phạm Xuân Sơn (2023). Xây dựng khung năng lực giáo dục giới tính của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 3B, 73-84.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, M. G., Đặng, N. H. T., Phạm, T. Y. N., Lê, N. K. N., Phạm, T. P., & Nguyễn, D. Đang. (2024). Thực trạng tích hợp giáo dục giới tính theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 201–206. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1828

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả