Ứng dụng công nghệ thông tin trong một số tình huống dạy học mạch kiến thức thống kê và xác suất ở trung học phổ thông

Các tác giả

  • Phạm Thế Quân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Trần Trung Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Information technology has developed very rapidly in recent years, which has had a great impact on all areas of modern life, including education. The application of information technology in teaching Statistics and Probability has become an inevitable trend today. The study presents a number of situations for teaching Statistics and Probability with the support of information technology in high schools. Applying information technology effectively requires teachers’ enthusiasm, time and efforts, together with constant improvements of their professional skills, especially the knowledge of information technology, application softwares, etc. for application in teaching in general and teaching Statistics and Probability in high schools in particular.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Minh Đức (2017). Sử dụng phần mềm GeoGebra hỗ trợ dạy học giải bài toán Hình học không gian bằng thủ pháp trải hình. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 3, 122-125.

Chance, B., Ben-Zvi, D., Garfield, J., & Medina, E. (2007). The Role of Technology in Improving Student Learning of Statistics. Beth Chance, 1. https://doi.org/10.5070/T511000026

Gould, R. (2010). Statistics and the Modern Student. International Statistical Review, 78, 297-315. https://doi.org/10.2307/27919839

Lê Thị Hoài Châu (2010). Những chướng ngại, khó khăn trong dạy học khái niệm xác suất. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 24, 115-121.

Lê Thị Hoài Châu (2012). Dạy học xác suất - thống kê ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Pratt, D., Davies, N., & Connor, D. (2011). The role of technology in teaching and learning statistics. In Teaching statistics in school mathematics-challenges for teaching and teacher education: A Joint ICMI/IASE Study: The 18th ICMI Study (pp. 97-107): Springer.

Trần Trung, Đặng Xuân Cương, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Danh Nam (2011). Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Toán ở trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Trung, Nguyễn Tiến Mạnh (2019). Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thống kê gắn với thực tiễn ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 5, 193-198.

Vũ Hồng Linh (2019). Phương pháp dạy học theo lí thuyết kết nối với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Tạp chí Quản lí giáo dục, 1, 48-57.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.03.2023

Cách trích dẫn

Phạm , T. Q., & Trần , T. (2023). Ứng dụng công nghệ thông tin trong một số tình huống dạy học mạch kiến thức thống kê và xác suất ở trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(5), 7–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/658

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả