Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Các tác giả

  • Đinh Văn Thanh Học viên Cao học khóa 10, ngành Quản lí Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
  • Phan Ngọc Thạch Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Moral education activities in high schools play a very important role, affecting education quality. However, the moral education for students in secondary schools in Vi Thuy district, Hau Giang province has been paid attention to, but still faces many difficulties and the management of moral education for students still has many shortcomings. This paper presents the results of a study on the current situation of managing moral education activities for students in junior high schools in Vi Thuy district. The results show that there are still some shortcomings in the performance of management functions, especially the inspection and evaluation of this activity. The research results are a practical basis to propose measures to manage ethical education activities for students in accordance with the requirements of educational innovation, in order to improve the quality of the management of moral education activities in secondary school.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ Chính trị (2016). Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đặng Quốc Bảo (2010). Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục. NXB Giáo dục Việt Nam.

Hà Nhật Thăng (1998). Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn. NXB Giáo dục.

Lê Huy Thiên (2019). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 313-317.

Nguyễn Huy Hồng (2019). Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Giáo dục, 448, 12-15.

Nguyễn Thị Hồng Vân (2018). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 44-48.

Phạm Minh Hạc (1999). Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa của thế kỉ XXI. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Phùng Đình Mẫn (2020). Thực trạng và biện pháp quản lí công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tạp chí Giáo dục, 478, 55-59.

Trần Đình Châu (chủ biên, 2012). Xây dựng mô hình trường trung học cơ sở tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học. NXB Hà Nội.

Trần Thị Mỹ Phúc, Phan Ngọc Thạch (2022). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Giáo dục, 22(số đặc biệt 8), 74-80.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Đinh , V. T., & Phan , N. T. (2024). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 257–262. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1223

Số

Chuyên mục

Các bài báo