Thực trạng quản lí đào tạo nghề theo hướng đảm bảo chất lượng ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Các tác giả

  • Nguyễn Xuân Tạo Trường Trung cấp nghề Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
  • Phan Ngọc Thạch Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

In recent years, vocational education has continuously innovated in vocational training and has provided quality human resources for the economic and social development of the country. However, the demand for human resources, especially high-quality human resources, of the labor market in the context of international integration and the 4.0 Industrial Revolution has posed great challenges for training institutions. The article surveyed the opinions of 72 administrators and 286 teachers of 08 colleges, 02 secondary schools and 02 vocational education centers through survey forms and sets of interview questions. The results show that the quality management of vocational training reveals many shortcomings, especially the issues of international cooperation, information technology application, digital transformation and lack of cooperation with employers lasting. The actual situation surveyed is a practical basis for management levels to propose solutions to overcome the above limitations.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2023). Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 04/5/2023, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh châu Âu, Tổ chức ILO (2011). Kĩ năng dạy học, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên và người dạy nghề. NXB Thanh niên.

Cao Hùng Phi (2018). Tính tất yếu phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt và liên thông trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp, 60, 1-7.

Hồ Tú Bảo (chủ biên), Nguyễn Nhật Quang (2022). Chuyển đổi số thế nào?. NXB Thông tin và Truyền thông.

Nguyễn Đức Trí (2010). Giáo dục nghề nghiệp - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Khoa học và Kĩ thuật.

Nguyễn Hữu Bắc (2019). Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, đa dạng, linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp và người học. Tạp chí Lao động và xã hội, 608, 2-3.

Nguyễn Văn Quang, Phạm Thị Thùy Linh (2021). Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong bối cảnh phát triển của ngành Kinh tế số. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, 6(3), 14-21.

Phan Chính Thức (2003). Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Quốc hội (2014). Luật Giáo dục nghề nghiệp. Luật số 74/2014/QH13, ban hành ngày 27/11/2014.

Tổ chức Lao động Quốc tế và Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2022). Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2020, triển vọng đến 2030. https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documen ts/publication/wcms_837243.pdf

Trần Khánh Đức (2009). Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI. NXB Giáo dục Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (2010). Giáo dục nghề cho nhóm đối tượng yếu thế. NXB Lao động - Xã hội.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , X. T., & Phan , N. T. (2024). Thực trạng quản lí đào tạo nghề theo hướng đảm bảo chất lượng ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 284–289. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1228

Số

Chuyên mục

Các bài báo