Thiết kế công cụ đánh giá năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên

Các tác giả

  • Hà Thị Thúy Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Thị Hằng Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Trần Văn Thế Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

The effectiveness of student learning activities depends not only on what content students learn but also on how they learn and with whom they learn. Collaborative learning is a learning method that practices teamwork skills, thereby developing collaborative competence. In order to determine the level of achievement of students' competence to cooperate in order to adjust teaching appropriately, an assessment tool set is needed. Assessment tools are a means to help teachers collect information that needs to be assessed by learners to determine the level of achievement compared to the set teaching goals. In this article, we study the structure of collaborative competence as a basis for building a process for designing a tool to assess students' collaborative competence in teaching Natural Sciences, contributing to supporting teachers in their learning. Organizing the assessment of students' cooperation competence and promptly adjusting teaching and learning. The research results are meaningful for teachers in teaching Natural Sciences to meet the requirements of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Thị Tâm (2021). Thiết kế công cụ đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác của sinh viên khối ngành Sư phạm trong dạy học dự án ở Trường Đại học Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học giáo dục, Trường Đại học Tây Nguyên, 49, 134-138.

Đinh Quang Báo (chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Trần Thị Gái, Nguyễn Thị Việt Nga (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Sinh học - trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Thùy Dương (2017). Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng 8, 185-188.

Nguyễn Lân (2002). Từ điển Từ và Ngữ Hán Việt. NXB Văn học.

Nguyễn Thị Hằng Nga, Hà Thị Lan Anh, (2021). Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập tổ chức dạy học nội dung Nhiễm sắc thể - Khoa học tự nhiên 9 1nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(4G), 150-160.

Phạm Đức Quang (2012). Vận dụng đánh giá kết quả học tập vào việc xác định. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 81, 13-16.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Hà , T. T., Nguyễn, T. H. N., & Trần, V. T. (2024). Thiết kế công cụ đánh giá năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 59–66. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1281

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả