Tổ chức dạy học chủ đề STEM phần “sinh học vi sinh vật” (Sinh học 10) nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hằng Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Võ Thị Bích Thuỷ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
  • Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt

Teaching and developing learners' competencies is the basic orientation of the 2018 General Education Program as well as the Biology curriculum. STEM education not only equips learners with the necessary knowledge and skills related to the subjects of science, technology, engineering and math, but also contributes to the development of students' competencies, including creativity. Creativity helps people prove themselves and succeed in life. This study proposes the process of organizing STEM-themed teaching to develop students' creativity and illustrates the teaching of the “Biological dishwashing liquid” topic in the Microbiology section, Biology 10, thereby improving the quality of teaching and developing students' creative thinking ability. The results of this study would be useful references for Biology teachers in particular and high school teachers in general.

Tài liệu tham khảo

Bogoyavlenskaya, D., Joukova, E., & Artemenkov, S. (2018). ICPE 2018 International Conference on Psychology and Educaton Longitudinal Study Of The Creative Abilities. Future Academy, pp. 125-131.

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bùi Duy Hưng, Phạm Thế Quân (2016). Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động khai thác bài toán. Tạp chí Giáo dục, 395, 31-35.

Merrill, C. & Daugherty, J. (2009). The Future of TE Masters Degrees: STEM. Paper presented at the meeting of the International Technology Education Association, Louisville, KY.

Nguyễn Liên Châu (2015). Tâm lí học - Sinh lí lứa tuổi - Vấn đề phát triển năng lực sáng tạo của sinh viên hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 369, 5-7.

Nguyễn Thanh Nga (chủ biên), Phùng Việt Hải, Nguyễn Quang Linh, Hoàng Phước Muội (2017). Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Thanh Nga (2016). Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong môn Ngữ văn trung học phổ thông qua dạy học dự án. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 69-71.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM Education, STEMmania. Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Trần Thị Bích Liễu (2016). Dạy học phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

U.S. Department of Education (2007). Report of the Academic Competitiveness Council. Education Publications Center, Washington.

Văn Thị Thanh Nhung, Vũ Thị Xuân Lộc (2016). Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học Sinh học ở phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 390, 54-58.

Tải xuống

Đã Xuất bản

09.12.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. N., Võ , T. B. T., & Nguyễn D. K. (2022). Tổ chức dạy học chủ đề STEM phần “sinh học vi sinh vật” (Sinh học 10) nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 22(14), 24–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/477

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả