Môi trường nhà trường, tiền lương và sự thoả mãn công việc của giáo viên trung học phổ thông: Nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Phạm Thị Hương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đặng Hùng Vũ Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

This study aims at investigating the effects of school climate and salary on job satisfaction of high school teachers. School climate scales by Rentoul and Frase (1983), Fisher and Frase (1991), Boyle, Borg, Falzon và Baglioni (1995) and Taylor and Tashakkori (1995) were adjusted and piloted for this study. The study surveyed 403 high school teachers in Ho Chi Minh City. The results show that several school climate factors positively affected teacher job satisfaction while work pressure and (low) salary negatively did. The article also suggests some recommendations for school governance to improve the school climate in Ho Chi Minh City.

Tài liệu tham khảo

Ban chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Boyle, G. J., Borg, M. G., Falzon, J. M., & Baglioni, A. J. (1995). A structural model of the dimensions of teacher stress. British Journal of Educational Psychology, 65, 49-67.

Bộ GD-ĐT (2011). Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bộ GD-ĐT (2011). Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 về Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2014). Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

Bộ GD-ĐT (2019). Số liệu thống kê trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và giáo dục mầm non 2018-2019. Truy cập tại https://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ke.aspx.

Bộ GD-ĐT (2019). Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học.

Fisher, D. L., & Fraser, B. J. (1991). Validity and use of school environment instruments. The Journal of Classroom Interaction, 13-18.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis, Eighth Edition. London: Pearson Education, Inc.

Hattie, J. A. C. (2003). Teachers make a difference: What is the research evidence? Paper presented at the Building Teacher Quality: What does the research tell us ACER Research Conference, Melbourne, Australia.

Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (2018). Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lí nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lí.

Nguyễn Trọng Hoàn (2016). Vị thế quan trọng của người thầy trong đổi mới giáo dục hiện nay. Học viện Báo chí và Tuyên truyền (theo tapchicongsan.org). http://ajc.hcma.vn/Nghien-cuu-khoa-hoc/Vi-the-quan-trong-cua-nguoi-thay-trong-doi-moi-giao-duc-hien-nay/25261.ajc

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Rentoul, A. J., & Fraser, B. J. (1983). Development of a school-level environment questionnaire. The Journal of Educational Administration, 21(1), 21-39.

Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh (2019). Công văn 3132/GDĐT-TrH ngày 05/09/2019 vềthực hiện đổi mới công tác xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá năm học 2019-2020.

Taylor, D. L., & Tashakkori, A. (1995). Decision participation and school climate as predictors of job satisfaction and teachers' sense of efficacy. The Journal of Experimental Education, 63(3), 217-230.

Đã Xuất bản

05.06.2021

Cách trích dẫn

Phạm , T. H., & Đặng , H. V. (2021). Môi trường nhà trường, tiền lương và sự thoả mãn công việc của giáo viên trung học phổ thông: Nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 503(1), 35–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/145

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả