Thiết kế cấu trúc bảo đảm chất lượng ở các trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Phạm Thị Hương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Vũ Phương Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

This paper presents the results of a study on quality/quality assurance policy and the design of internal quality assurance structure (IQA) at universities in Ho Chi Minh City. The research surveyed 769 participants from various relevant stakeholders, including administrators, leaders of quality assurance department, leaders of faculties/offices, lecturers, and support staff as well as quality assurance practitioners. The results show that the importance of quality in quality policy in HCMC universities was perceived inconsistent, and the design of IQA structure tends to be “on paper” and centralised.

Tài liệu tham khảo

Do, T. N. Q., Pham, T. H., & Nguyen, K. D. (2017). Quality assurance in the Vietnamese higher education: A top-down approach and compliance-driven QA. In M. Shah & T. N. Q. Do (Eds.), The rise of quality assurance in Asian higher education (1st Ed). India: Chandos Publishing.

Ganseuer, C., & Pistor, P. (2017). From tools to an internal quality assurance system: University of Duisburg-Essen, Germany. Retrieved from http://www.iiep.unesco.org/en/publication/tools-internal-quality-assurance-system-university-duisburg-essen-germany

Lange, L., & Kriel, L. (2017). Integrating internal quality assurance at a time of transformation: University of the Free State, South Africa.

Martin, M. (2017). Internal quality assurance: enhancing higher education quality and graduate employability. Retrieved from http://www.iiep.unesco.org/en/internal-quality-assurance-enhancing-higher-education-quality-and-graduate-employability-9270

Martin, M., & Parikh, S. (2017). Quality management in higher education: developments and drivers: results from an international survey New trends in higher education. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/

/pf0000260226/PDF/260226eng.pdf.multi

Nguyen, C. H. (2021). Exploring internal challenges for quality assurance staff in Vietnam: voice of insiders. Quality Assurance in Education, ahead-of-print(ahead-of-print). doi:10.1108/QAE-07-2020-0080

Nguyen, C. H., Pham, T. T. N., Ta, T. T. H., & Pham, T. H. (2021). Nghiên cứu về các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở một số trường đại học trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 493, 13-17.

Pham, H. T., & Nguyen, C. H. (2019). History of Quality Assurance in Vietnamese Higher Education. In C. H. Nguyen & M. Shah (Eds.), Quality Assurance in Vietnamese Higher Education: Policy and Practice in the 21st Century (pp. 59-80). Cham: Springer International Publishing.

Pham, T. H. (2018). Impacts of higher education quality accreditation: a case study in Vietnam. Quality in Higher Education, 24(2), 168-185. doi:https://doi.org/10.1080/13538322.2018.1491787

Pham, T. H., & Starkey, L. (2016). Perceptions of higher education quality at three universities in Vietnam. Quality Assurance in Education, 24(3), 369-393. doi:10.1108/QAE-07-2014-0037

Villalobos, P., Rojas, Á., Honorato, F., & Donoso, S. (2017). Mainstreaming internal quality assurance with management: University of Talca, Chile.

Đã Xuất bản

05.08.2021

Cách trích dẫn

Phạm , T. H., & Nguyễn , V. P. (2021). Thiết kế cấu trúc bảo đảm chất lượng ở các trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 507(1), 52–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/199

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả