Rèn luyện kĩ năng đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học Sinh học 11

Các tác giả

  • Phạm Thị Hương Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

Formative assessment is one of the most commonly used forms of assessment today, in which peer assessment is an assessment form that offers many advantages. However, at present, peer assessment has not really been widely applied in high schools due to students’ lack of peer-assessment skills and teachers’ hesitation in applying this technique at schools. This study provides a process to train students in peer assessment skills in teaching Biology 11. The effectiveness of the training process was verified through a controlled pedagogical experiment on 146 students at Dong Xoai High School, Binh Phuoc province. Consequently, this study recommends that peer-assessment be widely applied in teaching Biology in particular and teaching in general.

Tài liệu tham khảo

Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (1999). Peer learning and assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 24(4), 413-426.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Thị Sông Hương (2016). Đánh giá trong dạy học dự án. Tạp chí Giáo dục, 379, 24-25.

Lê Thị Tuyết Hằng, Lê Thanh Oai (2019). Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật, Sinh học 10. Tạp chí Giáo dục, 445, 47-61; 47.

Nguyễn Thị Dung (2016). Cấu trúc năng lực đánh giá, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng ở học sinh trong dạy học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 394, 31-33.

Nguyễn Thị Thành Vân (2016). Một số hình thức đánh giá năng lực tự học giáo dục học của sinh viên. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 5, 247-249.

Topping, K. J. (2009). Peer assessment. Theory into Practice, 48(1), 20-27.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.06.2023

Cách trích dẫn

Phạm , T. H. (2023). Rèn luyện kĩ năng đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học Sinh học 11. Tạp Chí Giáo dục, 23(12), 19–23. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/794

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả