Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở

Các tác giả

  • Dương Thị Kim Oanh Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Đoan Trang Trường THCS Lương Đình Của, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Citizenship education (or civic education) is a school subject that provides students with knowledge related to real life as well as the development of the country and people of Vietnam through topics of ethics, life skills, economics and law. Organizing experiential activities in teaching Civic Education creates opportunities for students to learn, discover new knowledge and apply learnt knowledge to solve age-appropriate practical problems. The study proposes a process for organizing experiential activities in teaching Civic Education 7 and illustrates this process in teaching the topic “Giving love, receiving happiness” (Civic Education 7). To have a comprehensive assessment of the impact of organizing experiential activities in teaching Civic Education 7 according to the 2018 General Education Curriculum is required in future and further research with many types of activities with other topics in the subject and a larger number of samples.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Thị Thanh Thủy, Vũ Quốc Khánh (2017). Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học các môn khoa học tự nhiên và toán học ở trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 10, 145-148; 128.

Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Thanh Thủy, Lê Thế Tình (2020). Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thị Hòa (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Jullien, F. (2004). Minh triết phương Đông - Triết học phương Tây (Nguyên Ngọc dịch). NXB Đà Nẵng.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.

Nguyễn Hoàng Anh (2018). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 207-213.

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.02.2024

Cách trích dẫn

Dương, T. K. O., & Nguyễn , T. Đoan T. (2024). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 24(4), 19–23. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1477

Số

Chuyên mục

Các bài báo