Tổ chức dạy học STEM theo mô hình 5E trong dạy học bài “Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị Axit - Bazơ” (Hóa học 11)

Các tác giả

  • Dương Thị Kim Oanh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Thị Trúc Ly Trường THPT Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

To help students adapt to the development of science and technology, integrated science, technology, engineering and math (STEM) education was introduced into the new general education curriculum. The article presents STEM education, 5E teaching model in STEM education, teaching process according to 5E model in STEM education and illustrates teaching and learning: “The electrolysis of water. PH. Acid-base indicator” (Chemistry 11) to train students with STEM skills and skills to apply knowledge to solve practical problems. Through the steps of the 5E model in STEM education, students can participate in learning situations that have the connection of knowledge and experience; experience, explore experiments, seek information; apply the results of experience to teaching situations to deeply understand the problem.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Burke, B. N. (2014). The ITEEA 6E Learning by DeSIGN™ Model, Maximizing Informed Design and Inquiry in the Integrative STEM Classroom. Technology and Engineering Teacher, 73(6), 14-19.

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A. & Landes, N. (2006). The BSCS 5e instructional model: Origins and effectiveness. Office of Science Education National Institutes of Health. Colarado Springs, CO 80918, 1-43.

Chu Cẩm Thơ (2021). Giáo dục STEM truyền cảm hứng cho các nhà đổi mới sáng tạo trong tương lai. Tạp chí Cộng sản, 954, 23-27.

Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E model. Science Teacher, 70(6), 56-59.

Nguyễn Thành Hải (2019). Giáo dục STEM/STEAM - Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo. NXB Trẻ.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. The Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Tsupros, N., Kohler, R., & Hallinen, J. (2009). Stem education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit 1 and Carnegie, Pennsylvania.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Vasquez, J. A. (2014). STEM - beyond the acronym. Educational Leadership, 72(4), 10-16.

Vũ Thị Minh Nguyệt (2016). Vận dụng mô hình 5E trong dạy học khoa học qua khám phá thiết kế kế hoạch bài học. Tạp chí Giáo dục, 384, 60-62.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.12.2021

Cách trích dẫn

Dương , T. K. O., & Phạm , T. T. L. (2021). Tổ chức dạy học STEM theo mô hình 5E trong dạy học bài “Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị Axit - Bazơ” (Hóa học 11). Tạp Chí Giáo dục, 1(515), 23–28. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/293

Số

Chuyên mục

Các bài báo