Tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh trường nghề: Trường hợp tại Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Các tác giả

  • Dương Thị Kim Oanh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
  • Hoàng Thị Hiền Trường Đại học Tiền Giang

Tóm tắt

Trong xu thế chuyển dịch đào tạo từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận theo năng lực thực hiện trong giáo dục nghề nghiệp, dạy học tích hợp tạo cơ hội cho người học gắn kết lí thuyết với các hoạt động thực hành, luyện tập để hình thành kĩ năng nghề. Dạy học tích hợp là quá trình tổ chức các hoạt động gắn kết lí thuyết, thực hành và đánh giá kết quả học tập trong cùng một bài dạy nhằm hình thành năng lực thực hiện một công việc/hoạt động chuyên môn cụ thể theo chuẩn nghề nghiệp. Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận về dạy học tích hợp, kết quả hình thành các kĩ năng thiết kế mẫu, lắp ráp mẫu hoàn chỉnh và nhảy mẫu của học sinh nghề May thời trang hệ trung cấp thông qua dạy học tích hợp module “Thiết kế rập công nghiệp” ở Trường Cao đẳng Tiền Giang. Kết quả thu được bước đầu cho thấy những tác động tích cực của phương phương pháp dạy học này tới việc hình thành kĩ năng nghề cho học sinh.   

Tài liệu tham khảo

Basu M, Das P, Chowdhury G. (2015). Introducing integrated teaching and comparison with traditional teaching in undergraduate medical curriculum: A pilot study. Med J DY Patil Univ 2015;8:431-8.

Bùi Hiền (2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Guilherme Vaz. (2012). Integrating Vocational Education with Academic Education in Commonwealth Open Schools. Commonwealth of Learning. 1055 West Hastings, Suite 1200 Vancouver, British Columbia Canada V6E 2E9.

Leonie Hey, Suzanne Holloway (Editors) (2015). Oxford advanced learner's dictionary. 9th edition, Oxford University Press.

Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng (2010). Dạy học tích cực: Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Văn Tuấn (2011). Giáo trình phương pháp dạy học kĩ thuật. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Phan Ngô Anh Tuấn (2017). Đề xuất mô hình dạy học tích hợp trong giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Nai, số 04, tr 1-10.

Tổng cục dạy nghề (2010). Công văn số 1610/TCDN-GV, ngày 15/09/2010 về việc hướng dẫn biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp.

Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên, 2016). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (quyển 2). NXB Đại học Sư phạm.

Vashe A., Devi V., Rao R., Abraham R.R, Pallath V., Umakanth S. (2019). Using an integrated teaching approach to facilitate student achievement of thelearning outcomes in a preclinical medical curriculum in India. The American Physiological Society. Online: https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/advan.00067.2019.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2021

Cách trích dẫn

Dương, T. K. O., & Hoàng, T. H. (2021). Tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh trường nghề: Trường hợp tại Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang . Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 56–60. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/42

Số

Chuyên mục

Các bài báo