Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp STEM cho giảng viên: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Dương Thị Kim Oanh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

STEM (science, technology, engineering and math) Integrated Teaching aims to develop STEM skills for learners to adapt to the current development of science and technology. At universities, in order to develop STEM skills for students, it is important that teachers have STEM-integrated teaching competence - a highly effective implementation of the design and delivery of STEM-integrated teaching and assessment of students' learning outcomes      on STEM topics. This research highlights the component competencies and specific manifestations of STEM integrated teaching capacity; proposes a process of fostering the capacity of STEM integrated teaching for lecturers at Ho Chi Minh City University of Technology and Education. The proposed process is applied to the training on the “STEM Education through Community Service Learning” topic for 32 school teachers in the 2020-2021 school year. The research results can be applied into the practice of training high school teachers, lecturers and teacher students of pedagogical schools across the country.

Tài liệu tham khảo

Bybee, R. W. (2009). The BSCS 5E instructional model and 21st century skills. The National Academies - Board on Science Education.

Diarmid, M. W. G., & Bright, C. M. (2008). Rethinking Teacher Capacity. In CochranSmith, M., Feiman-Nemser, S. & Mc Intyre, D. (Eds.). Handbook of Research on Teacher Education: Enduring questions in changing contexts, Routledge/Taylor & Francis, New York/Abingdon.

Kelley, T. R., & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International Journal of STEM Education, 3(11), 1-11. https://doi.org/10.1186/s40594-016-0046-z

Mulder, M., Weigel, T. & Collins, K. (2006). The concept of competence concept in the development of vocational education and training in selected EU member states: A critical analysis. Journal of Vocational Education and Training, 59(1), 65-85.

Nguyễn Thị Lan Phương (chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Bạch Ngọc Diệp, Phạm Bích Đào, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Thị Hạnh, Đặng Thị Thu Huệ, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Tuyết Nga, Đỗ Ngọc Thống, Nguyễn Thị Hồng Vân (2016). Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Thùy Trang, Đặng Thị Oanh, Phạm Thị Bình (2020). Đề xuất khung năng lực dạy học tích hợp STEM cho sinh viên sư phạm Hóa học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65(4), 177-184.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. The Technology Teacher, 68(4), 20-26.

Song, M. (2017). Teaching Integrated Stem In Korea: Structure Of Teacher Competence. Science and Technology Education, 2, 61-72.

Swank, J. M, Houseknecht, A., & Lui, R. (2021). Development of the teaching competencies scale. Assessment & Evaluation in Higher Education, 46(3), 483-493.

Tsupros, N., Kohler, R., & Hallinen, J. (2009). STEM education: A project to identify the missing components. Pennsylvania: Intermediate Unit 1: Center for STEM Education and Leonard Gelfand Center for Service Learning and Outreach, Carnegie Mellon University.

Vasquez, J. A. (2015). STEM - beyond the acronym. Educational Leadership, 72(4), 10-16.

Tải xuống

Đã Xuất bản

08.12.2022

Cách trích dẫn

Dương , T. K. O. . (2022). Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp STEM cho giảng viên: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 22(12), 42–47. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/457

Số

Chuyên mục

Các bài báo