Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh thông qua dạy học giải bài toán thực tiễn ở lớp 9

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Giang Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Thủy Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Thị Thu Nga Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hà Như Mai Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The current educational reform in our country involves strongly shifting the educational process from mainly equipping knowledge to comprehensively developing learners' competencies and qualities. According to the 2018 Mathematics General Education Curriculum, the competency to solve mathematical problems is one of the five core mathematical competencies that need to be formed and developed for high school students. The research proposes a teaching process to solve practical problems to develop mathematical problem-solving competency for students in middle school and illustrates this process through teaching Grade 9 students to solve practical problems. Teaching and solving practical problems not only help students develop the competency to solve mathematical problems but also develop the ability to apply mathematics into practice.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Đức Thái (chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Đức Bình, Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Vũ Phương Thúy (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học cơ sở. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Phê, Bùi Khắc Việt, Chu Bích Thu, Đào Thản, Hoàng Tuệ, Hoàng Văn Hành, Lê Kim Chi, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Thúy Khanh, Nguyễn Văn Khang, Phạm Hùng Việt, Trần Cẩm Vân, Trần Nghĩa Phương, Vũ Ngọc Bảo, Vương Lộc (1988). Từ điển tiếng Việt. NXB Khoa học Xã hội.

Hornby, A. S. (2005). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press.

Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Dương Hoàng (2020). Một số vấn đề về lí luận và thực hành dạy học môn Toán. NXB Giáo dục Việt Nam.

Mai Thị Thanh Huyền, Đinh Thành Tuân (2022). Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề “Nguyên hàm - Tích phân” (Giải tích 12). Tạp chí Giáo dục, 22(22), 1-6.

Nguyễn Huy Thao, Nguyễn Ngọc Giang, Phạm Huyền Trang, Nguyễn Thị Nga, Dương Minh Tới (2024). Dạy học ứng dụng “Định lí Sin” vào giải các bài toán thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 24(3), 19-23.

Nguyễn Ngọc Giang, Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Viết Dương, Nguyễn Thị Ngọc Thẩm (2020b). Đường vào toán thực tế trung học phổ thông - tập 2 (Giải tích). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Giang, Trương Quang Duy Thịnh, Dương Hoàng Bích Thuận, Nguyễn Viết Dương, Phạm Thị Hồng Hạnh (2020a). Chuyên đề bồi dưỡng Toán thực tế lớp 9. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Văn Thái Bình (2020). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học trong dạy học giải phương trình bằng phương pháp vectơ ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 98-104.

Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Vũ Văn Quyết, Lê Văn Thành (2021). Thiết kế bài toán thực tiễn trong dạy học toán cho các lớp cuối cấp trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 50(1B), 36-46.

Nguyễn Thu Hà (2014). Giảng dạy theo năng lực và đánh giá theo năng lực trong giáo dục: Một số vấn đề lí luận cơ bản. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 30(2), 56-64.

Niss, M. A. (2003). Mathematical competencies and the learning of mathematics: the Danish KOM project. In A. Gagatsis, & S. Papastavridis (Eds.), 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Education - Athens, Hellas 3-4-5 January 2003 (pp. 116-124). Hellenic Mathematical Society.

Phạm Minh Hạc (1992). Một số vấn đề tâm lí học. NXB Giáo dục.

Phan Anh Tài (2016). Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Toán trung học phổ thông, Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Giáo dục Việt Nam.

Phan Văn Lý, Lê Thị Thanh (2023). Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Hình học trực quan” (Toán 8). Tạp chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 34-38.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.04.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. G., Nguyễn , T. T., Phạm , T. T. N., & Hà , N. M. (2024). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh thông qua dạy học giải bài toán thực tiễn ở lớp 9. Tạp Chí Giáo dục, 24(8), 23–27. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1664

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>