Sử dụng ChatGPT hỗ trợ dạy học giải các bài toán xác suất ở trung học cơ sở

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Giang Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Huyền Trang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Viết Dương Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Tuấn Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tóm tắt

On November 30, 2022, an event affecting all fields including the field of education was the birth of ChatGPT. ChatGPT is a product of OpenAI company. This is a generative Chatbot that helps create automatic texts without requiring direct human participation. In fact, ChatGPT has provided effective support in the process of teaching in high schools in general and teaching Mathematics in particular. The study addresses the nature, history of formation and development of ChatGPT and proposes a process for using ChatGPT to support teaching probability problems in secondary school and illustrates this process in supporting teaching probability problems in grade 8. Currently, there are different opinions about using ChatGPT in education. However, reality has shown that, if used appropriately in teaching Mathematics, ChatGPT will provide useful support for the teaching process.

Tài liệu tham khảo

Azaria, A. (2022). ChatGPT usage and limitations. Preprint. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.26616.11526

Crust, G. (2023). ChatGPT employability study skills and curriculum development. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 19(7). https://doi.org/10.13140/ RG.2.2.35643.28960

Deng, J., & Lin, Y. (2022). The benefits and challenges of ChatGPT: An overview. Frontiers in Computing and Intelligent Systems, 2(2), 81-83.

Guo, B., Zhang, X., Wang, Z., Jiang, M., Nie, J., Ding, Y., Yue, J., & Wu, Y. (2023). How Close is ChatGPT to Human Experts? Comparison Corpus, Evaluation, and Detection. https://doi.org/10.48550/ arXiv.2301.07597

Hartmann, J., Schwenzow, J., & Witte, M. (2023). The political ideology of conversational AI: Converging evidence on ChatGPT’s pro-environmental, left-libertarian orientation. Computation and Language.

Lê Anh Vinh, Bùi Thị Diển, Lê Quang Quân, Vũ Văn Luân (2023). Khả năng thực hiện bài kiểm tra định kì môn Toán và môn Ngữ văn cấp Trung học của công cụ ChatGPT: Kết quả nghiên cứu và một số khuyến nghị ban đầu. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 19(2), 1-9.

Polya, G. (2010). Giải một bài toán như thế nào?. NXB Giáo dục Việt Nam.

Rudolph, J. (2014). Massive Open Online Courses (MOOCs) as a disruptive innovation in higher education? M.Ed. dissertation, University of Adelaide.

Rudolph, J., Tan, S., & Tan, Sh. (2023). ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education?. Journal of Applied Learning & Teaching, 6(1), 1-22.

Susnjak, T. (2022). ChatGPT: The end of online exam integrity?. Preprint. arXiv:2212.09292v1.

Wardat, Y., Tashtoush, M. A., AlAli, R., & Jarrah, A. M. (2023). ChatGPT: A revolutionary tool for teaching and learning mathematics. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 19(7), https://doi.org/10.29333/ejmste/13272

Winter, J. C. F. D. (2023). Can ChatGPT Pass High School Exams on English Language Comprehension? International Journal of Artificial Intelligence in Education. https://doi.org/10.1007/s40593-023-00372-z

Zafrullah., S., Hakim, M. L., & Angga, M. (2023). ChatGPT Open AI: Analysis of Mathematics Education Students Learning Interest. Journal of Technology Global, 1(1), 1-10.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , N. G., Phạm, H. T., Nguyễn , T. N., Nguyễn, V. D., & Nguyễn , T. A. (2024). Sử dụng ChatGPT hỗ trợ dạy học giải các bài toán xác suất ở trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 38–42. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1552

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>