Dạy học giải toán nội dung “Hàm số bậc hai và đồ thị” (Toán 10) nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Giang Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Huyền Trang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Trần Thị Ly Ly Trường THPT Dương Văn Thì, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

One of the goals of the 2018 General Education Program for Mathematics is to form and develop students' mathematical competence, in which the ability to think and reason mathematically is considered as one of the core components. This study proposes a process of teaching mathematics problem-solving to develop mathematical reasoning and thinking competencies for students in high schools. The proposed process is illustrated through teaching and solving math problems within the topic “Quadratic functions and graphs” (Math 10). In order to develop an effective teaching process of math problem solving and develop mathematical thinking and reasoning competencies for high school students, teachers need to grasp the concept, structure and expressions as well as the expected outcome at different students’ cognitive levels of these competencies.    

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Gonobolin, Ph.N (1976). Những phẩm chất tâm lí của người giáo viên. NXB Giáo dục.

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lithner, J. (2008). A research framework for creative and imitative reasoning. Educational Studies in Mathematics, 67(3), 255-276. https://doi.org/10.1007/10649-007-9104-2

Nguyễn Bá Kim (2017). Phương pháp dạy học môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Lộc, Nguyễn Thị Lan Phương (đồng chủ biên, 2016). Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang (2012). Tâm lí học đại cương. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thu Hà (2014). Giảng dạy theo năng lực và đánh giá theo năng lực trong giáo dục: Một số vấn đề lí luận cơ bản. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 30(2), 56-64.

Polya, G. (2010). Giải một bài toán như thế nào? NXB Giáo dục Việt Nam.

Ru-Đích, P. A. (1963). Tâm lí học thể thao. NXB Thể dục Thể thao.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , N. G., Phạm , H. T., & Trần . T. L. L. (2023). Dạy học giải toán nội dung “Hàm số bậc hai và đồ thị” (Toán 10) nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh . Tạp Chí Giáo dục, 23(17), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/938

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>