Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nội dung “Một số yếu tố thống kê” (Toán 6)

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Giang Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Viết Dương Trường THCS Võ Văn Tần, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In the 2018 General Education Program, experiential activities are defined as compulsory educational activities from grade 1 to grade 12. This study proposes a process of organizing experiential activities in teaching Mathematics in secondary schools. The proposed process was illustrated through the organization of the experiential activity “Collecting weekly temperature data in Ho Chi Minh City” in teaching the topic “Some statistical factors” in Math 6 textbook. To effectively organize experiential activities, teachers need to provide timely support for students in their learning process; create opportunities for students to experience, exchange and discuss in order to promote their proactiveness, initiative and interest in learning; thereby contributing to the development of learners' capacity, meeting the current educational innovation requirements.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thị Thúy Hồng (2019). Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán cho học sinh tiểu học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 55-60.

Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên, 2019). Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới. NXB Đại học Sư phạm.

Kolb, D. A. (2015). Experiential Learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Nguyễn Hữu Tuyến (2018). Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 434, 49-53; 63.

Nguyễn Thị Chi (chủ biên, 2016). Tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Phạm Quang Tiệp (2017). Dạy học khoa học cho học sinh tiểu học theo hướng trải nghiệm. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 201-205.

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng tổng chủ biên, 2021), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín (2021). Toán 6 (tập 1, 2). NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Văn Hoan, Nguyễn Văn Thà (2020). Vận dụng mô hình học trải nghiệm trong thiết kế và tổ chức dạy học học phần “Xác suất thống kê” cho sinh viên khối ngành Kinh tế, Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2, tháng 5, 85-89.

Tải xuống

Đã Xuất bản

22.12.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , N. G., Nguyễn , T. N., & Nguyễn , V. D. (2022). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nội dung “Một số yếu tố thống kê” (Toán 6). Tạp Chí Giáo dục, 22(18), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/523

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>