Dạy học giải một số bài toán gắn với thực tiễn nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 9

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Giang Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Thủy Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Thị Thu Nga Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hà Như Mai Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

According to the 2018 General Education Curriculum for Mathematics, mathematical communication competency is one of the five core competencies to develop for students. Therefore, the development of mathematical communication capacity for students is critical to help them master knowledge and properly express their knowledge in communication. This study proposes a process of teaching math problem solving to develop mathematical communication competence for secondary school students and illustrates the process through teaching solving some practical problems in grade 9. Developing mathematical communication capacity for students would serve as the springboard to develop their intelligence, mathematical language and Math application competency in practice.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thị Thủy (2019). Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học thông qua dạy học giải toán có lời văn. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 156-161.

Hymes, D. H. (1972). On Communicative Competence. In Pride, J. B., & Holmes, J. (Eds.), Sociolinguistics, 269-293. Baltimore, USA: Penguin Education, Penguin Books Ltd.

Inprasitha, M., Pattanajak, A., & Narumol Inprasitha, N. (2012). A Study of Student’s Mathematical Communication in Teacher Professional Development. Journal of Modern Education Review, 2(1), 38-46.

Nguyễn Bá Kim, Vũ Dương Thụy (1997). Phương pháp dạy học môn Toán. NXB Giáo dục.

Nguyễn Phương Thảo, Trần Thị Yến Nhi (2020). Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh: thực trạng và thiết kế một số tình huống dạy học ở lớp 8. Tạp chí Giáo dục, 478, 25-29.

Nguyễn Tiến Trung, Bùi Gia Hiếu (2015). Dạy học phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học phổ thông thông qua biểu diễn trực quan toán học. Tạp chí Giáo dục, 369, 30-32.

Phạm Gia Đức, Phạm Đức Quang (2002). Hoạt động hình học ở trường trung học cơ sở. NXB Giáo dục.

Savignon, S. J. (1983). Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. Texts and Contexts in Second Language Learning. Reading, Massachusetts at all: Addison-Wesley Publishing Company.

Vũ Thị Bình (2016). Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 6, lớp 7. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Vương Vĩnh Phát (2020). Nghiên cứu một tình huống dạy học hàm số liên tục thông qua tranh luận khoa học nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 471, 47-51.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.01.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , N. G., Nguyễn , T. T., Phạm , T. T. N., & Hà , N. M. (2023). Dạy học giải một số bài toán gắn với thực tiễn nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 9. Tạp Chí Giáo dục, 22(24), 13–18. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/612

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>