Phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán cho học sinh trong dạy học nội dung “Dãy số” (Toán 11): Trường hợp sử dụng máy tính cầm tay Casio fx-880BTG

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Tuấn Huy Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tăng Minh Dũng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

According to the 2018 Mathematics General Education Curriculum, the competency of using mathematical learning aids and tools is one of the five mathematical competencies that need to be developed for students in teaching Mathematics. The appearance of the spreadsheet feature on the Casio fx-880BTG handheld calculator in 2022 has unlocked the potential for exploiting this tool in teaching Mathematics. The article proposes a process for using calculators in teaching math problem-solving to develop the mathematical aids and tools using competency for high school students, and then illustrates this process in teaching “Number Sequences” (Math 11) at Dinh Thien Ly Middle and High School, Ho Chi Minh City. The research result serves as a reference for teachers in designing teaching situations to develop students’ mathematical aids and tools using competency, meeting innovation requirements of education today.

Tài liệu tham khảo

Agyei, D. D. (2013). The Effect of Using Interactive Spreadsheet as a Demonstrative Tool in the Teaching and Learning of Mathematics Concepts. International Journal of Educational Planning and Administration, 3(1), 81-99. http://www.ripublication.com/ijepa/ijepav3n1_09.pdf

Alagic, M., & Palenz, D. (2006). Teachers Explore Linear and Exponential Growth: Spreadsheets as Cognitive Tools. Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 633-649.

Borkulo, V. S. P., Chytas, C., Drijvers, P., Barendsen, E., & Tolboom, J. (2023). Spreadsheets in Secondary School Statistics Education: Using Authentic Data for Computational Thinking. Digital Experiences in Mathematics Education. https://doi.org/10.1007/s40751-023-00126-5

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thị Thu Thuỷ (chủ biên), Phạm Văn Nam, Hà Văn Quỳnh, Phan Đông Phương, Vương Thị Phương Hạnh (2011). Phương tiện dạy học - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Giáo dục Việt Nam.

Halat, E., & Peker, M. (2011). The Impacts of Mathematical Representations Developed through Webquest and Spreadsheet Activities on the Motivation of Pre-Service Elementary School Teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 259-267.

Healy, L., & Sutherland, R. (1990). The Use of Spreadsheets within the Mathematics Classroom. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 21(6), 847-862. https://doi.org/10.1080/0020739900210603

Kissane, B. (2007). Spreadsheets, Graphics Calculators and Mathematics Education. Biennial Conference of the Australian Association of Mathematics Teachers, 1-9.

Lê Thái Bảo Thiên Trung (2011). Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán và các lợi ích của máy tính cầm tay. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 30, 51-58.

Lê Thái Bảo Thiên Trung (2014). Nghiên cứu các tình huống dạy học Toán trong môi trường máy tính bỏ túi nhờ một phần mềm giả lập. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 30(2), 19-27.

Lê Trung Hiếu, Hoàng Công Hưng (2018). Dùng máy tính cầm tay Casio fx 570 VNPLUS hỗ trợ giải một số bài tập trắc nghiệm môn Toán nội dung giải tích. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Tháp, 32, 28-35.

Lê Trung Hiếu, Lê Văn Huy, Phạm Lê Hồng Diễm (2016). Khắc phục một số sai lầm trong việc tính toán bằng máy tính cầm tay. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 9(87), 161-168.

Marley-Payne, J., & Dituri, P. (2019). Spreadsheets as an Effective Use of Technology in Mathematics Education. Spreadsheets in Education, 12(1), 1-26.

Niss, M., & Højgaard, T. (2019). Mathematical competencies revisited. Educcation Studies Mathematics, 102, 9-28. https://doi.org/10.1007/s10649-019-09903-9

Nobre, S., Amado, N., & Carreira, S. (2012). Solving a Contextual Problem with the Spreadsheet as an Environment for Algebraic Thinking Development. Teaching Mathematics and Its Applications, 31(1), 11-19. https://doi.org/10.1093/teamat/hrr026

Nguyễn Văn Hưng (2019). Một số biện pháp khai thác, sử dụng máy tính cầm tay trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 460, 31-34.

Nguyễn Văn Hưng (2022). Xây dựng và sử dụng một số tình huống khám phá trong dạy học Toán trung học phổ thông với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Phan Trọng Ngọ (2005). Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Tang, M. D. (2023). Implementing the First Thoughts of Technology Integration in Teaching Mathematics for Preservice Teachers. International Journal of Learning in Higher Education, 30(2), 59-75. https://doi.org/10.18848/2327-7955/CGP/v30i02/59-75

Trouche, L. (2005). Construction et Conduite des Instruments dans les Apprentissages Mathématiques : Nécessité des Orchestrations. Recherches en Didactique des Mathématiques, 25(1), 91-138.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N., Phạm, T. H., & Tăng, M. D. (2024). Phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán cho học sinh trong dạy học nội dung “Dãy số” (Toán 11): Trường hợp sử dụng máy tính cầm tay Casio fx-880BTG. Tạp Chí Giáo dục, 24(11), 31–36. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1905

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả