Nhu cầu, điều kiện và khả năng ứng dụng kĩ thuật số vào chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất: nghiên cứu trường hợp tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Nga Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Vũ Thị Ngọc Minh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Thị Trang Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

In the context of Industrial Revolution 4.0, the explosion and development of information technology has had a strong impact on all aspects of social life. Accordingly, digital application is an issue calling for attention right from the preschool level in order to build a sustainable future for everyone. From the results of theoretical research and case studies in Ho Chi Minh City on the needs, conditions, and possibilities of digital application in nursery childcare and education in industrial and manufacturing zones, the research shows that digital application in preschool education is not only a need but also a right to use digital technology safely and responsibly in the childcare and education. Education forces need to collaborate to create the consistent conditions for effective digital application. Those needs and conditions in industrial and manufacturing zones can only be fulfilled with  the readiness of the legal system and infrastructure, especially the digital application skills of managers, teachers and staff in child nurturing, childcare and education.

Tài liệu tham khảo

Aarsand, P. (2019). Categorization Activities in Norwegian Preschools: Digital Tools in Identifying, Articulating, and ssessing. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00973

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.

Hồ Tú Bảo (2020). Chuyển đổi số thời Covid-19. Tạp chí Tia sáng, truy cập ngày 20/4/2020, https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/Chuyen-doi-so-thoi-Covid19-23135

Marsh, J. (2016). The digital literacy skills and competences of children of pre-school age. Media education, 7(2), 178-195.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 2: Do they really think differently?. On the horizon.

Sở GD-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh (2021). Báo cáo số 1394/BC-SGDĐT ngày 13/5/2021 về vấn đề ứng dụng kĩ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Undheim, U. (2021). Children and teachers engaging together with digital technology in early childhood education and care institutions: a literature review. European Early Childhood Education Research Journal, https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1971730

UNESCO (2019). Digital kids Asia-Pacific: insights into children’s digital citizenship. Published in 2019 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France and UNESCO Bangkok Office.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N., Vũ , T. N. M., & Nguyễn , T. T. (2022). Nhu cầu, điều kiện và khả năng ứng dụng kĩ thuật số vào chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất: nghiên cứu trường hợp tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 22(11), 27–32. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/440

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả