Một số giải pháp phát triển nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Các tác giả

  • Trần Trung Học viện Dân tộc
  • Lã Phương Thuý Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The Industrial Revolution 4.0 is having critical effects on all aspects of social life, including manpower development. Ethnic minority manpower is a component of manpower which includes quantity, quality and structure of ethnic minority people with the criteria of physical strength, mental power and spirit power of the labor force. Ethnic minority manpower in Vietnam has low qualifications and the labor force in ethnic minority areas works mainly in the agricultural sector. The proportion of qualified workers is not high, mainly unskilled and untrained workers. Additionally, ethnic minority manpower is encountering increasingly high and strict requirements of the labor market due to the strong development of science and technology in the context of Industrial Revolution 4.0. Therefore, this work proposes some esential solutions to develop ethnic minority manpower in order to contribute to the strong development of manpower in general and ethnic minority manpower in Vietnam in particular in the context of current Industrial Revolution 4.0.

Tài liệu tham khảo

Barreto, L., Amaral, A., & Pereira, T. (2017). Industry 4.0 implications in logistics: an overview. Procedia Manufacturing, 13, 1245-1252. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.045

Chính phủ (2016). Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Chính phủ (2018). Báo cáo số 426/BC-CP ngày 04/10/2018 về đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Giai đoạn 2016-2018).

Chính phủ (2019). Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025.

Quốc hội (2020). Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nguyễn Thị Đức Loan, Huỳnh Văn Huy (2017). Ngành giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, 7, 26-29.

Nguyễn Thị Mai Anh (2020). Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến văn hóa, lối sống người dân Việt Nam. Tạp chí Cộng sản Online. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/820810/tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-den-van-hoa%2C-loi-song-nguoi-dan-viet-nam.aspx

Trần Thị Vân Hoa (2017). Cách mạng công nghiệp 4.0: Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Vaidya, S., Ambad, P. & Bhosle, S. (2018). Industry 4.0 - A Glimpse. Procedia Manufacturing, 20, 233-238. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.034

Đã Xuất bản

05.10.2021

Cách trích dẫn

Trần , T., & Lã , P. T. (2021). Một số giải pháp phát triển nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp Chí Giáo dục, 511(1), 7–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/237

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>