Thiết kế hệ thống bài học tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình môn Mĩ thuật ở cấp tiểu học tại thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Thúy Trường Trường Đại học Tây Bắc

Tóm tắt

Integrating environmental protection education in the Fine Arts curriculum is the process by which Art teachers organize and integrate knowledge, skills, and attitudes of environmental protection into Fine Arts in a reasonable way, in order to equip students with basic knowledge appropriate to their age and  psychology- physiology about environmental factors, the role of the environment on humans and the impact of humans on the environment, formed in students the awareness of environmental protection and develop skills to protect and preserve the environment. Based on theoretical and practical research on the Fine Arts program in primary schools in Son La city, Son La province, the article has a lesson system integrating environmental protection education content in the Fine Arts program at the primary level. These contents help students initially form and develop their artistic competences through experiential activities; know how to express emotions and imagination about the world around them; gradually get acquainted, learn and feel the beauty of the product as well as the awareness of environmental protection.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2014). Mĩ thuật 5. NXB Giáo dục Việt Nam.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Hiền (2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lê Ngọc Hóa, Huỳnh Thị Hồng Loan (2015). Dạy học tích hợp nội dung giáo dục môi trường trong môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 39, 23-31.

Nguyễn Thị Đông (tổng chủ biên), Nguyễn Hải Kiên (chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (2021). Mĩ thuật 2. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Đông (tổng chủ biên), Phạm Đình Bình (chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên (2022). Mĩ thuật 3. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Đông (tổng chủ biên), Phạm Đình Bình (chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên (2023). Mĩ thuật 4. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Hoa (2011). Module tiểu học 43: Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ở tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học).

Nguyễn Trọng Đức, Bùi Thị Nhiệm (2023). Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội ở cấp tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 23(7), 30-35.

Phạm Văn Tuyến (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Đông (chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang (2020). Mĩ thuật 1. NXB Đại học Sư phạm.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Quốc hội (2022). Luật Bảo vệ môi trường. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH, ban hành ngày 29/12/2022.

Roegiers, X. (1996). Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường? (Đào Trọng Quang, Nguyễn Ngọc Nhị dịch). NXB Giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ (2001). Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 về việc phê duyệt đề án “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”.

Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên, 2016). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (quyển 2). NXB Đại học Sư phạm.

Trương Trung Phương, Nguyễn Thị Thế Bình (2020). Dạy học tích hợp nội dung “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1946-1954)” cho học sinh lớp 12. Tạp chí Giáo dục, 484, 32-37.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. T. (2024). Thiết kế hệ thống bài học tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình môn Mĩ thuật ở cấp tiểu học tại thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 109–115. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1290

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả