Thực trạng học và dạy phát âm tiếng trung cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Thủy Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
  • Hoàng Như Hạnh Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
  • Ngô Thị Hoàng Anh Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Tóm tắt

Pronunciation is considered one of the fundamental and essential skills; however, it is also one of the most challenging skills to develop when enhancing foreign language proficiency. The study focuses on improving Chinese pronunciation skills for Chinese Language majors at Bac Giang Agriculture and Forestry University, particularly targeting first and second-year students, who are the primary recipients of pronunciation instruction. Data were collected from 116 students, 60 audio recordings, and 6 instructors teaching Chinese. The research findings have highlighted key issues in Chinese pronunciation and phonetics, the current situation of pronunciation teaching and learning, along with common pronunciation errors. Based on these results, the study suggests solutions to improve and enhance pronunciation skills, bringing significant effectiveness in students' learning and communication processes.

Tài liệu tham khảo

Cục Đầu tư nước ngoài (2023). Tình hình đầu tư nước ngoài 3 tháng đầu năm 2023. https://fia.mpi.gov.vn/Detail/CatID/457641e2-2605-4632-bbd8-39ee65454a06/NewsID/d702c50b-26db-4f64-9beb-c34327550dfd

Nguyễn Đại Cồ Việt (2021). Ngữ âm tiếng Hán: nhìn từ góc độ đối chiếu và giảng dạy. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở Hà Nội, 85, 61-70.

Nguyễn Thị Thùy Linh (2022). Phát âm lệch chuẩn “âm bình” và “khứ thanh” trong tiếng Hán hiện đại của người học Việt Nam (trên cứ liệu thực nghiệm phân tích). Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, 2(322), 65-72.

Trần Thị Hoài Ngọc, Lưu Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Mỹ Trân, Hỏa Thị Quỳnh Hoa (2021). Những thuận lợi và khó khăn của sinh viên Việt Nam khi học tiếng Hán. Kỉ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học HUTECH 2020, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2430-2435.

Trịnh Thị Thu Hương (2017). Phân tích lỗi sai của sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên khi học âm uốn lưỡi trong tiếng Hán và những kiến nghị trong dạy - học. Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 1(3), 23-29.

武国兴[Ngô Quốc Hưng] (2019). 越南学生学习汉语声调偏误分析 [Phân tích lỗi ngữ điệu của học sinh Việt Nam khi học tiếng Hán]. Luận văn thạc sĩ, Đại học Nam Xương.

田艳杰 [Điền Diên Kiệt] (2013). 对越南学生的汉语偏误分析 [Phân tích lỗi tiếng Trung của sinh viên Việt Nam]. Triển lãm Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, 36, 528-528.

陈雪嫚, 曹文 [Trần Học Mạn, Cao Văn] (2021) . 越南留学生汉语四字组韵律偏误研究 [Nghiên cứu lỗi ngữ điệu của học sinh Việt Nam trong nhóm bốn chữ tiếng Hán]. Tạp chí Ngữ âm tiếng Trung, 2, 130-140.

颜星月 [Yến Hành Nhạc] (2017). 越南学生舌尖后音 zh, ch, sh 发音偏误研究 [Nghiên cứu lỗi phát âm của sinh viên Việt Nam với các âm zh, ch, sh]. Luận văn thạc sĩ, Đại học Hồ Bắc.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. T., Hoàng , N. H., & Ngô , T. H. A. (2024). Thực trạng học và dạy phát âm tiếng trung cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 317–323. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1338

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả