Thực trạng xây dựng văn hóa chất lượng ở một số trường trung học cơ sở công lập tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Đỗ Đình Thái Trường Đại học Sài Gòn
  • Đinh Thảo Lan Phương Trường Trung học cơ sở Hiệp Bình, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In the knowledge economy and the Fourth Industrial Revolution, quality culture plays a particularly important role in school construction and development. The article introduces and analyzes a number of studies related to the development of quality culture by domestic and foreign authors, surveys and analyzes the current situation of the environment of quality culture in secondary schools, including : academic environment, social environment, humanistic environment, cultural environment, natural environment. The results of a survey of opinions of management staff, teachers and students at some public secondary schools in Thu Duc City and Ho Chi Minh City serve as a basis to help managers continue to perfect plans to implement school quality culture in the current context. Although the initial target audience of this research product is secondary schools in Thu Duc City and Ho Chi Minh City, the results can be well applied for self-assessment and improving quality culture at secondary schools in other areas.

Tài liệu tham khảo

Ahmed, S. M. (2008). Quality Culture, College of Engineering and Computing. Florida, USA: Florida International University. Châu Nhật Duy, Lê Đức Ngọc (2021). Đánh giá văn hóa chất lượng: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Giáo dục, 493, 54-58.

Jensen, H. T., Aspelin, M., Devínsky, F., Gerlach, J. W., Heerens, N., Jungwith, W., Kamsek, K., Kladis, D., Modica, L., Mudry, M., Ostrovsky, I., & Damme, D. A. (2006). Quality Culture in European Universities: A Bottom-Up Approach - Report on the Three Rounds of the Quality Culture Project 2002-2006. Belgium: European University Association. Lê Đức Ngọc (2008). Xây dựng văn hoá chất lượng tạo nội lực cho cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại chất lượng. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 36, 22-24.

Lê Đức Ngọc, Trịnh Thị Vũ Lê, Vũ Thị Ngọc Xuân (2012). Bàn về mô hình văn hoá chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Tạp chí Quản lí Giáo dục, 34, 13-15.

Trần Ngọc Thêm (1996). Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

UNESCO (2001). UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity.

Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO (2015). Bộ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quảng lí chất lượng - Các yêu cầu.

Viện Ngôn ngữ học (2004). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Đỗ , Đình T., & Đinh , T. L. P. (2024). Thực trạng xây dựng văn hóa chất lượng ở một số trường trung học cơ sở công lập tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 177–182. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1580

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả