Thực trạng nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Các tác giả

  • Phạm Thị Hộ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Hồ Văn Dũng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Career guidance and counseling is a critical activity for high school students, helping them understand about different careers as well as their own personalities and abilities to navigate and decide on a career in the future accordingly. This study investigates the need for career guidance and counseling among high school students in Ly Son island district. The survey results showed the average level of the need for knowledge about the labor market, the need for advice on the characteristics and requirements of the profession, and the need for knowledge about personal psychological conditions and characteristics in accordance with their profession. This is an important practical basis for managers, teachers and counselors to propose career counseling measures for students, especially grade 12 students in an appropriate and effective way, helping them choose a career in accordance with their own conditions, competence, interests and the needs of society.

Tài liệu tham khảo

Gati, I., Levin, N., & Landman-Tal, S. (2019). Decision-making models and career guidance. International handbook of career guidance, 115-145.

Kapla, D. M., Tarvydas, V. M., & Gladding, S. T. (2014). 20/20: A vision for the future of counseling: The new consensus definition of counseling. Journal of Counseling & Development, 92(3), 366-372.

Lê Duy Hùng (2018). Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án tiến sĩ Tâm lí học, Học viện Khoa học xã hội.

Nguyễn Đức Trí (2005). Một số vấn đề về hướng nghiệp. Thư viện số tài liệu nội sinh, Đại học Quốc gia Hà Nội. https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13898

Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương, Lư Thị Bé Bay, Nguyễn Trọng Nhị, Nguyễn Hoàng Nam, Tiêu Hoàng Phước, Diệp Thị Bích Quyền, Đặng Công Vinh (2023). Nghiên cứu thực trạng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục, 23(5), 53-57.

Nguyễn Thị Ngọc Bé, Trần Thị Tú Anh (2010). Nhu cầu tham vấn hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông thành phố Huế. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2(14), 94-103.

Nguyễn Trần Vĩnh Linh (2019). Lí thuyết về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 16(4), 189-200.

Phạm Mạnh Hà (2011). Đặc điểm tâm lí trong hoạt động chọn nghề của học sinh lớp 12 trung học phổ thông hiện nay. Luận án tiến sĩ Tâm lí học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Phạm Tất Dong (2000). Sự lựa chọn tương lai: Tư vấn hướng nghiệp. NXB Thanh niên.

Trần Quang Anh Minh, Võ Lê Phú Hương, Đào Huỳnh Minh Ân, Lê Thị Phương Thúy (2020). Mức độ hiểu biết về hoạt động tư vấn hướng nghiệp của học sinh tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 279-283.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.05.2023

Cách trích dẫn

Phạm , T. H., & Hồ , V. D. (2023). Thực trạng nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tạp Chí Giáo dục, 23(10), 45–50. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/766

Số

Chuyên mục

Các bài báo