Thực trạng quản lí hoạt động xã hội hóa giáo dục ở các trường tiểu học huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Các tác giả

  • Hồ Văn Dũng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Trọng Sỹ Học viên cao học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Public participation in education plays an important role in the cause of education and educational development. Although the management of public participation  in primary schools in Khanh Vinh district, Khanh Hoa province has achieved some positive results, there are still limitations and shortcomings that need to be overcome. The article sheds light on the current situation of managing Public participation in primary schools in Khanh Vinh district, Khanh Hoa province in terms of planning, organizing, implementing, directing, inspecting and evaluating activities. The research results are a practical basis to propose management measures to improve the effectiveness of Public participation  in primary schools in the selected area.

Tài liệu tham khảo

Aref, A. (2010). Community participation for educational planning and development. Department of Science, Tehran Education, Ministry of Education, Iran.

Chính phủ (1997). Nghị quyết số 90-CP ngày 21/8/1997 về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá.

Nguyễn Hữu Khiên (2014). Xã hội hóa giáo dục những lợi ích và rào cản. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2(75), 72-76.

Nguyễn Thị Hương (2019). Quản lí xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non đáp ứng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 22-26.

Nguyễn Viết Tuyên, Hồ Văn Thống (2022). Thực trạng quản lí công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, 12(01S), 26-38.

Poon, Y. (2010). Socialization of education in Vietnam: Lessons from international experience. People and Organization Ltd.

Phạm Minh Hạc (1997). Xã hội hoá công tác giáo dục. NXB Giáo dục.

Phan Hồng Thắm (2019). Thực trạng quản lí công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 78-82; 77.

Phùng Đình Mẫn, Tống Thanh Quang (2019). Quản lí công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường tiểu học thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 4(52A), 178-185.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Thủ tướng Chính phủ (2012). Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.09.2023

Cách trích dẫn

Hồ , V. D., & Nguyễn , T. S. (2023). Thực trạng quản lí hoạt động xã hội hóa giáo dục ở các trường tiểu học huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Tạp Chí Giáo dục, 23(18), 28–33. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/954

Số

Chuyên mục

Các bài báo