Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Các tác giả

  • Phạm Thị Hộ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Hồ Văn Dũng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Currently, the demand for career counseling in high school students is quite high, calling for the attention of families, schools and society. However, there have not been many studies addressing this topic, and career counseling is not really effective, despite its importance as the first step in students' career orientation. The article investigates the subjective and objective factors affecting the need for career guidance counseling of high school students in Ly Son district, Quang Ngai province, the degree of impact and the correlation between these factors. This is a practical basis to help the school develop an effective and feasible career counseling plan and help high school students to make the right and appropriate decisions in their career selection.

Tài liệu tham khảo

Ado, A. I. (2018). Career guidance, participation of students and its implication for Kano, Nigeria. MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 1(3), 14-19.

Bộ GD-ĐT (2018). Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Dang, H. V., Nguyen, T. H., Pham, V. S., & Ho, T. T. Le. (2022). Factors Affecting Career Guidance and Counselling Activities for Middle School Students in the North Central Region of Vietnam. American Journal of Educational Research, 10(9), 553-559.

Gati I., Gadassi R., & Mashiah-Cohen, R. (2012). Career decision-making profiles vs. styles: Convergent and incremental validity. Journal of Vocational Behavior, 81(1), 2-16. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.03.004

Gati, I., & Levin, N. (2015). Using information and communication technology in delivering career interventions. In P. J. Hartung, M. L. Savickas, & W. B. Walsh (Eds.) APA handbook of career intervention, 2, 193-208.

Gu, X., Tang, M., Chen, S, & Montgomery, M. L. T. (2020). Effects of a Career Course on Chinese High School Students' Career Decision-Making Readiness. https://doi.org/10.1002/cdq.12233

Hou, C., Wu, Y., & Liu Z (2019). Career decision-making self-efficacy mediates the effect of social support on career adaptability: A longitudinal study. Social Behavior and Personality: An International Journal, 47(5), 1-13. https://doi.org/10.2224/sbp.8157

Lê Duy Hùng (2018). Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án tiến sĩ Tâm lí học, Học viện Khoa học xã hội.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.

Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương, Lư Thị Bé Bay, Nguyễn Trọng Nhị, Nguyễn Hoàng Nam, Tiêu Hoàng Phước, Diệp Thị Bích Quyền, Đặng Công Vinh (2023). Nghiên cứu thực trạng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục, 23(5), 53-57.

Nguyễn Thị Trường Hân (2011). Thực trạng công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 25, 116-120.

Trần Thị Thu Mai (2010). Hoạt động của Phòng tư vấn Tâm lí - Giáo dục - Hướng nghiệp ở trường phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 19, 124-129.

Wang, J., Guo. R., Liu. M., Zhang, X., Ren, L., Sun, M., & Tang, S. (2018). Career decision-making self-efficacy and professional commitment among master nursing students. Western Journal of Nursing Research, 40(3), 327-345. https://doi.org/10.1177/0193945916682236

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.07.2023

Cách trích dẫn

Phạm , T. H., & Hồ , V. D. (2023). Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tạp Chí Giáo dục, 23(14), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/829

Số

Chuyên mục

Các bài báo