Thực trạng quản lí công tác chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Các tác giả

  • Hồ Văn Dũng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Huỳnh Thị Ngọc Hà Học viên cao học K30, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Classroom management is an important task of primary school principals in order to effectively implement the set educational goals and implement comprehensive education. A survey of the current situation of classroom management in primary schools in Tanh Linh district, Binh Thuan province shows that class management has been carried out quite often, achieving some positive results and bringing positive results in management and teaching. However, this work still has limitations and inadequacies that need to be overcome, especially in planning and directing the work of classroom teachers. This practice is the basis for proposing management measures to improve the effectiveness of classroom management in primary schools in the study area.

Tài liệu tham khảo

Adamus, W. (2013). Motivational aspects in management of upper secondary school. European Journal of Business and Social Sciences, 1(11), 31-62.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Government of South Australia (2015). School Management of Teacher’s Work - Role of the Principal. Department for Education and Child Development.

Hà Văn Hải (2017a). Biện pháp quản lí công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng ở trường trung học phổ thông tiểu vùng phía nam Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tạp chí Khoa học giáo dục, 146, 108-113.

Hà Văn Hải (2017b). Quản lí công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 417, 9-13.

Hoàng Thị Hiền (2018). Thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường tiểu học tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 39-42; 6.

Lê Thị Thoa (2018). Thực trạng quản lí công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường tiểu học Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 5, 29-33.

Mai Quốc Khánh (2018). Kĩ năng chủ nhiệm lớp của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 63(12), 127-137.

Nguyễn Thị Lệ Thanh (2021). Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(4), 38-47.

Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền (2013). Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm (Modun 31, Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III). NXB Đại học Sư phạm.

Phan Thanh Long (2011). Những năng lực cần có của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong thời đại ngày nay. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 56, 133-137.

Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền (2013). Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông: Dành cho giáo viên trung học phổ thông (Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên). NXB Đại học Sư phạm.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Hồ , V. D., & Huỳnh , T. N. H. (2023). Thực trạng quản lí công tác chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 247–252. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/911

Số

Chuyên mục

Các bài báo