Thực trạng quản lí sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ở các trường trung học cơ sở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Các tác giả

  • Hồ Văn Dũng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Phạm Thị Quỳnh Hoa Học viên cao học K30, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Tóm tắt

Working in professional groups in the direction of studying lessons is a common trend in high schools today to meet the requirements of educational innovation. The article surveys and evaluates the current situation of professional group activities management in the direction of studying lessons in secondary schools in Huong Son district, Ha Tinh province. The survey results show that the lower secondary schools have performed quite well the management of professional group activities in the direction of studying lessons; however, there are still certain shortcomings in the management according to the content of this activity. This is an important practical basis for building management measures to improve the efficiency of the working group in the direction of studying lessons.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/ 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Việt Phú (2019). Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ở các trường tiểu học tỉnh Gia Lai. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 15, 111-115.

Cerbin, W., & Kopp, B. (2006). Lesson Study as a Model for Building Pedagogical Knowledge and Improving Teaching. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 18(3), 250-257.

Dương Giáng Thiên Hương (2015). Nâng cao năng lực dạy học của giáo viên tiểu học thông qua hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60(2), 123-131.

Nguyễn Mậu Đức (2015). Vai trò của công tác quản lí trong đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu bài học. Tạp chí Giáo dục, 364, 8-10.

Nguyễn Thế Nguyên, Đinh Thị Hồng Vân (2021). Quản lí hoạt động đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở các trường trung học cơ sở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 4(6), 252-258.

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Lệ (2018). Biện pháp quản lí hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới tại các trường tiểu học Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 41-44; 12.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Hồ , V. D., & Phạm , T. Q. H. (2023). Thực trạng quản lí sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ở các trường trung học cơ sở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 268–273. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/917

Số

Chuyên mục

Các bài báo