Quy trình đào tạo gắn lí thuyết với thực hành, khoa học cơ bản với khoa học chuyên ngành và nghiên cứu giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Tóm tắt

Từ những yêu cầu đặt ra trong đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông cho thấy việc khớp nối giữa lí thuyết và thực hành, giữa khoa học cơ bản với khoa học chuyên ngành và nghiên cứu giáo dục là cần thiết trong bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp của các giáo viên tương lai. Xuất phát từ yêu cầu đào tạo theo năng lực thực hiện, bài báo đề xuất quy trình đào tạo và trình bày một vài kết quả bước đầu thu được. Quy trình đào tạo này đảm bảo các điều kiện phát triển năng lực nghề nghiệp cho các giáo viên tương lai.

Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của Việt Nam

Tóm tắt

Công bố khoa học quốc tế của Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Điều này có được do Chính phủ đã có các chính sách khuyến khích xuất bản quốc tế. Bên cạnh đó, các trường đại học Việt Nam cũng có cơ chế riêng để khuyến khích nghiên cứu khoa học và thúc đẩy công bố khoa học theo hướng tiếp cận quốc tế. Bài báo này trình bày tổng quan về các chính sách hỗ trợ các nhà khoa học xuất bản trong thời gian gần đây.

Nghiên cứu về các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở một số trường đại học trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Tóm tắt

Bảo đảm chất lượng bên trong là một thành tố quan trọng của giáo dục đại học. Nhiều trường đại học trên thế giới đã xây dựng và triển khai thành công mô hình bảo đảm chất lượng bên trong, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lí và cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp. Nghiên cứu gần đây của UNESCO về triển khai bảo đảm chất lượng bên trong tại tám trường đại học khác nhau trên thế giới đã cung cấp những kết quả có giá trị học học thuật và thực tiễn cao. Bài báo này phân tích các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở các trường đại học trên thế giới qua các nghiên cứu của UNESCO để từ đó đưa ra các khuyến nghị cho các trường đại học Việt Nam. Khi mà hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong ở nhiều trường đại học Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn ban đầu phát triển thì những kết quả từ nghiên cứu của UNESCO sẽ rất hữu ích để các trường tham khảo.

Số hiện tại

Tập 24, số 13 (tháng 7/2024)
					Xem Tập 24, số 13 (tháng 7/2024)
Đã Xuất bản: 05.07.2024

Các bài báo

Xem Tất cả Các số

Crossref